Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.08.2021 12:18 (Üye) Soru : Sn. Üstadım. öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Emekli personel taşıma şoförü personellerimiz. Kendi ihmali ve dikkatsizliği sebebiyle Şeker hastalığının ilerlemesi sonucu damarları tıkandığı için çalışmayacak duruma gelmiş olup, aynı zamanda tehlike de oluşturmaktadır. Personelimiz kendisi işini bu sebeple bırakmaktadır. Personel tarafından sağlık sebepleriyle ayrıldığında KIDEM tazminatı yükümlülüğümüz nasıl olmalıdır. işten çıkış kodu olarak hangisi daha uygun olduğu konusundaki kıymetli görüşlerinizi istirham ederim. Saygılarımla,

Cevap : İşçinin Kendi Kusuruyla Hastalığa Yakalanması veya Engelli Hale Gelmesi İş K. m. 25/I-a’ya göre, “İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda , bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi” halinde,işveren iş sözleşmesini bildirimsiz sona erdirebilmektedir. Burada işçinin kusurlu davranışları; “işçinin kastı”, “Derli toplu olmayan yaşayışı” ve “İçkiye düşkünlüğü” olarak üç noktada toplanmaktadır: İşçinin Kusuru Bulunmaksızın Hastalığa Yakalanması veya Engelli Hale Gelmesi İşçinin İş K. m. 25/I-a’da sayılan kastından, derli toplu olmayan yaşayışından veya içkiye düşkünlüğünden kaynaklanan nedenler dışında, hastalık, kaza ve gebelik gibi haller nedeniyle devamsızlığı halinde de, işverene derhal fesih hakkı verilmiştir. Ancak bunun için işçinin daha uzun bir süre devamsızlığı aranmaktadır. İşveren açısından haklı nedenle derhal fesih sebepleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmektedir. Bu maddede fesih halleri, -sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ve zorlayıcı sebepler- başlıkları altında üç bentte toplanmıştır. Tüm bu belirtilen sebepler içinde, işçinin iş sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller başlığı altında düzenlenen sebepler ile feshedilirse, işçiye kıdem tazminatı ödenmez. Bunun dışında kalan haller dışında, yani işçinin iş sözleşmesi zorlayıcı nedenler veya sağlık nedeni ile feshedilirse, bu durumda işveren işçiye kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Dolayısıyla, sorunuzda belirtmiş olduğunuz durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. işçinin sağlık sebebiyle sözleşmeyi feshi ise 24/I de açıklanmıştır; İş Kanunu 24/1. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa veya işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve bu durumda kıdem tazminatı ödenir ancak ihbar tazminatı ödenmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.