Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.08.2021 16:31 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım, Sorum Kooperatifle ilgili olacak , muhasebesini aldığım bir tarım kooperatifi var. Bu kooperatifi aldığımda kdv , muhatasar, k.geçici ve kurumlar vergi mükellefiyeti var. Ayrıca Ba -Bs de verilmiş. Kooperatif muhasebesiyle ilgili fazlaca meslek mensubu arkadaşı bulamadığımdan konuyla ilgili yaptığım araştırmada Muhtasar beyanname haricinde kooperatiflerin vergi mükellefiyeti olmaması gerekiyor . İktisadi işletmeleri hariç. Sayın danışmanım vergi dairesinden kdv, kgeçici ve kurumlar ba -bs leri bir sonraki ay iptal ederek sadece muhtasar beyannamesi vermek istiyorum. Konuyla ilgili yardımlarınızı önemle rica eder . Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürlerimi sunarım.

Cevap : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü TARİH : 01.02.2011 SAYI : B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/8-8 KONU : Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanması Hk. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış, aynı Kanunun "Muafiyetler" başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde ise; "Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olduğu" Hüküm altına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "4.13.1.4.2- Kredi Kooperatiflerinde Ortak Dışı İşlemler" başlıklı bölümünde; "Kredi kooperatiflerinin kendi kaynaklarından veya banka, kredi kuruluşu benzeri üçüncü kişilerden sağladığı fonları, sadece ortaklarına kredi olarak vermesi halinde, bu faaliyetler ortak dışı işlem sayılmayacaktır. Kredinin, kooperatif ortağı olmayanlara verilmesi ise ortak dışı işlem olarak kabul edilecektir" Açıklamalarına yer verilmiştir. Bu durumda kooperatiflerde sadece ortaklarla iş görülmesi şartı; Kooperatifin ana sözleşmesinde yer alan faaliyet konusuna giren işlemlerin aynı zamanda kooperatif ortağı ile yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yapılan iş amaçlanan bir iş olsa dahi ortak olmayanlarla yapılması ya da ortaklarla yapılsa dahi amaçlanan bir iş olmaması halinde muafiyet şartı ihlal edilmiş olmaktadır. Diğer yandan, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun, "Muafiyetler" başlıklı 19. maddesinde; "Bu Kanuna göre kurulacak ve kurulmuş sayılan kooperatifler ile bölge ve merkez birliklerinin, kurumlar vergisinden muaf olduğu; ancak, bu kuruluşların ortak dışı işlemlerden elde edecekleri gelir-gider farklarının ayrı bir hesapta takip ve tespit edilerek vergilendirileceği" Hükümlerine yer verilmiştir. Buna göre, 1581 sayılı Kanuna göre kurulan Kooperatifinizin, Kurumlar Vergisi Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendindeyer alan koşulların yerine getirilmesi şartıyla kurumlar vergisinden muaf tutulması mümkün bulunmaktadır. Ancak, Kooperatifinizin ortak dışı işlemlerinin veya ortaklarla ana sözleşmede bulunmayan işlemlerinin bulunması halinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek bu işlemlerden elde edilen gelirlerinin vergilendirileceği tabiidir. YUKARIDAKİ MUKTEZA DA AÇIKLANAN HÜKÜMLERE GÖRE KOOPERATİFİN HUKUKİ DURUMUNU İNCELEYEREK KONU HAKKINDA VD İLE GÖRÜŞÜP İŞLEM YAPMANIZI ÖNERİRİZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.