Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.08.2021 12:59 (Üye) Soru : Kolay gelsin. 7319-4447 Geçici 31 Maddeye istinaden,Faiz ve kar payı desteği ile ilgili uygulama nasıl olacak bu konuda bilgi rica edebilir miyim?Devlet bankasından kredi kullandık.Personel şartları uygun.Çıkan primler mahsup mu edilecek?Bildirgeleri 5510 sayılı kanunla mı vereceğiz?

Cevap : Destekten Yararlanmak İçin Yapılacak İşlemler 4447 sayılı Kanunun geçici 31 inci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı kredi faiz veya kâr payı desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla tanımlama yapılması gerekmektedir. İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak tanımlama, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan "7319- 4447 Sayılı Kanun Geçici 31.Madde - Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği" menüsü vasıtasıyla yapılacaktır. Yeni Tescil Edilecek İşyerleri: 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleriyle Daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle MPHB vermeyen işyerleri, Belirtilen şartları sağlanmaları kaydıyla, maddenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin MPHB’den itibaren bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılacaktır. Teşvikten Yararlanılamayacak Durumlar: İşyeri ile ilgili MPHB’nin yasal süresi içerisinde verilmemesi, Primlerin yasal süresinde ödenmemesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması, Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi, Ayrıca, mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis edilmiş olması, Durumlarında destekten yararlanılamayacak ve Fon tarafından karşılanan destek tutarı gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.