Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.09.2021 18:02 (Üye) Soru : Sayın ilgili, Mükellefimin 2018 yılı ve sonrası yılları cirosu 5 milyonun altında olmasına rağmen (kendisi isteğe bağlı olarak e-fatura ve e-arşiv fatura kullanmaktadır.) bugün itibariyle 5 milyon ciroyu geçmiş bulunuyor. Bu mükellefim 2023 Ocak ayında zorunlu olarak e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu var diye biliyorum. Doğru mu biliyorum, yoksa yanılıyor muyum? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap : Merhaba; Mükellefiniz geçmiş dönemlerde e-fatura uygulamasına ihtiyari olarak yani isteğe bağlı olarak geçiş sağladıysa ve 2021 yılında e-fatura geçiş kriterleri şartlarını taşıdıysa (mükellefin başkaca bir yükümlülüğü yoksa) aşağıda belirtilen geçiş koşulları kapsamında; e-fatura yükümlülüğünün başladığı tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren e-defter uygulamasına geçiş sağlayacaktır 1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler. 2- Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler. 3.2.2. Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Defter uygulamasına dâhil olması gerekmektedir. 3.2.3. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasından yararlanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak uygulamaya dâhil olabilirler. 3.2.4. Bu Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına girmeyenlerden 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) ile usul ve esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. e-Defter uygulamasına isteğe bağlı olarak dâhil olanlar, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler. 3.2.5. e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez. Yani 2023 Ocak ayı (başkaca bir yükümlülüğü yok ise) iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.