Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.09.2021 12:51 (Üye) Soru : Merhaba İnşaat işimizi 2020 yılında bitirdik fark işçiliğimiz çıktı bunu 7326 sayılı kanunla yapılandırdık 12 taksit olarak muhasebe kaydı ile ilgili yardımcı olabilir misiniz

Cevap : Sigorta primleri ödensin veya ödenmesin ilgili oldu¤u dönemde gider veya maliyet hesab›na borç 361 no.lu hesaba alacak kaydedilerek tahakkuk ettirilir. ________________________ 01 / 04 / 2021________________________ 361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL‹K G‹DERLER‹ 36.000.- 368-VADES‹ GEÇM‹fi ERTELENM‹fi VEYA TAKS‹TLEND‹R‹LM‹fi VERG‹ VE 36.000.- D‹/ER YÜKÜMLÜLÜKLER 368.01.01 Yeniden Yap›land›r›lan Prim Asl› _________________________ 01 / 04 / 2021________________________ 180 GELECEK AYLARA A‹T G‹D. 1.800.- 180.01.01 Gecikme Zamm› (1.800.-) 280 GELECEK YILLARA A‹T G‹D. 1.800.- 280.01.01 Gecikme Zamm› (1.800.-) 368 VAD. GEÇM‹fi ERTELENM‹fi VEYA TAKS. VERG. VE D‹/. YASAL YÜK. 3.600.- 368.02.01 Yap›land›r›lan SGK prim as›llar›na iliflkin Gecikme Zamm› _____________________________________________________________ 3-A. Yap›land›r›lan Prim As›llar›n›n ve Taksitlendirme Farklar›n›n Ödenmesine ‹liflkin Muhasebe Kay›tlar›: Nisan – Aral›k Aylar› (ayl›k kay›t): __________________ 30 / 04 / 2021 – 30 / 09/20.._________________ 368 VAD. GEÇM‹fi ERTELENM‹fi VEYA TAKS. VERG. VE D‹/. YASAL YÜK. 2.200.- 368.01.01 Yeniden Yap›land›r›lan Prim Asl› (2000.-) 368.02.01 Yap›land›r›lan SGK prim as›llar›na iliflkin Gecikme Zamm› (200.-) 100 / 102 KASA – BANKA 2.200.- ______________________________________________________ ____________________ 30 / 04 / 2021 – 30 / 09 / 20..._________________ 770 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ 200.- 180 GELECEK AYLARA A‹T G‹D. 200.- ____________________ 30 / 04 / 2021 – 30 / 09 / 20................_________________ 950-KANUNEN KABUL ED‹LMEYEN G‹DERLER 200.- 950.02-Ödenen Gecikme Zamm› 951-KANUNEN KABUL ED‹LMEYEN 200.- G‹DERKARfiILI/I 950.02-Ödenen Gecikme Zamm› Gideri Karfl›l›¤› ______________________________________________________________ Ödenen SGK Prim As›llar›n›n Matrahtan ‹ndirilmesine ‹liflkin Muhasebe Kay›tlar›: ______________________ 30 / 04 / 2021 __________________________ 950 MATRAHTAN ‹ND‹R‹LECEK UNS. KARfi. 2.000.- 950.01.01 Matrahtan indirilecek SGK prim as›llar› 951 MATRAHTAN ‹ND‹R‹LECEK UNS. 2.000.- 951.01.01 Matrahtan indirilecek SGK prim as›llar› ______________________________________________________________ Yap›land›r›lan SGK prim as›llar›, 9’lu hesap grubunda takip edilecek olup, bu hesapta biriken tutarlar, ilgili bulunduklar› dönemlere iliflkin vergi beyannameleri üzerinde “Di¤er indirimler” olarak dikkate al›nacakt›r.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.