Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.10.2021 11:48 (Üye) Soru : sizden ricam ;Ödenen geçiçi kurumlar beyanamesinde mahsup ilgili kanunu ya da tebliğ paylaşabilir misiniz. kanunda bulamadım

Cevap : GVK Mükerrer 120.maddesi ve KVK 32. maddesinin ilgili bölümleri aşağıdadır. Geçici Vergi GVK Mükerrer Madde 120 TİCARİ KAZANÇ SAHİPLERİ (Basit Usulde Vergilendirilenler Hariç) İle Serbest Meslek Erbabı Cari Vergilendirme Döneminin GELİR VERGİSİNE MAHSUP EDİLMEK ÜZERE, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir. Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı KVK Madde 32 (1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınır. (2) Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî KAZANÇLARLA SINIRLI OLARAK) CÂRİ VERGİLENDİRME DÖNEMİNİN KURUMLAR VERGİSİNE MAHSUP EDİLMEK ÜZERE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA BELİRTİLEN ESASLARA GÖRE VE CÂRİ DÖNEMİN KURUMLAR VERGİSİ ORANINDA GEÇİCİ VERGİ ÖDENİR. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.