Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.11.2021 16:19 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, "813090-DIGER ÇEVRE DÜZENLEMESI VE BAKIMI ILE PEYZAJ PROJELERININ UYGULANMASI FAALIYETLERI" faaliyet kodundaki bir şirkete Gerçek kişi Mali Müşavir olarak 9/10 Kdv tevkifatlı serbest meslek makbuzu düzenleyebilir miyim?

Cevap : SM,SMMM VE YMM LER TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLERDE KDV KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI : 1)- DANIŞMANLIK 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.3.2.2 bölümünde belirtilen hizmetler için 9/10 oranın da kdv tevkifatı hesaplanır. Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) Ayırımında sayılanlara ( SAYILANLAR AŞAĞIDADIR) karşı ifa edilen etüt, plan-proje, DANIŞMANLIK , denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 2.1.3.2.2.2. Kapsam Bu bölüm kapsamına; - Piyasa etüt-araştırma, - Ekspertiz, - Plan-proje, - Teknik, ekonomik, MALİ VE HUKUKİ ALANDA SUNULAN DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER GİRMEKTEDİR. BELİRLENMİŞ ALICILAR (SAYILANLAR) LİSTESİ) ***5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, ***Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, ***Döner sermayeli kuruluşlar, ***Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, ***Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , ***Bankalar ***Sigorta ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine, ***Sendikalar ve üst kuruluşları, ***Vakıf üniversiteleri, ***Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ***Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), *** Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, ***Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, ***Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, ***Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler ***Kalkınma ve Yatırım Ajansları 2- DİĞER HİZMETLER : KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 35 SERİ NOLU TEBLİĞİ 16/02/2021 Tarih ve 31397 Sayılı Resmi Gazete) MADDE 9 2.1.3.2.13. DİĞER HİZMETLER 01/03/2021 Tarihinden itibaren SM ,SMMM lerin YMM lerin ve Diğer Serbest meslek erbapları veya tüm TACİRLER tarafından aşağıdaki kurum ve kuruluşlara HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da , Fatura da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. Kurum ve Kuruluşlar Listesi : KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN , **5018 Sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara, (Resmi daireler) **Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, **Döner sermayeli kuruluşlara, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına , **Bankalar , Sigorta ve Reasüransa Şirketlere Emeklilik Şirketlerine, ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, **Kalkınma ajanslarına, İfa edilen (verilen) edilen ve KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı yapılacaktır. Hizmet teslim den satıcılar düzenledikleri faturada KDV tevkifatını hesaplayacaklardır. SONUÇ OLARAK; a)- 9/10 ORANI KAPSAMINA GİREN TESLİMLER VE TESLİM YAPILANLAR AYRI KİŞİ VE KURUMLARDIR b)- 5/10 ORANI KAPSAMINA GİREN TESLİMLER VE TESLİM YAPILANLAR AYRI KİŞİ VE KURUMLARDIR c)- YUKARIDA BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN MÜKELLEFLERE DÜZENLENECEK FATURA VE SERBEST MESLEK MAKBUZLARINDA KDV TEVKİFATI YAPILMAZ. d)- KISMİ KDV TEVKİFATI KDV DAHİL 2.000 TL NİN ÜSTÜNDE OLAN HİZMETLERE UYGULANIR. NİHAİ TÜKETİCİLERE VERİLEN HİZMET TUTARI NE OLURSA, OLSUN KDV TEVKİFATI YAPILMAZ. SORUNUZDAKİ HİZMET VERİLECEK ŞİRKET YUKARIDA SAYILANLAR İÇİNDE İSE KDV TEVKİFAI YAPILIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.