Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.11.2021 16:29 (Üye) Soru : bir ltd ştin tasfiyeye girişi 27 10 2021 tarihinde tescil edilmiştir. bu tasfiye halindeki şirket için hangi defterleri ve ne zaman tasdik etmem gerekir. süresi geçmişse sonuç ne olur? Kolay gelsin

Cevap : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Defter tutacaklar" başlıklı 172 nci maddesinde defter tutma mecburiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler sayılmış, "Hesap dönemi" başlıklı 174 üncü maddesinde, defterlerin hesap dönemi itibariyle tutulacağı, kayıtların her hesap dönemi sonunda kapatılacağı ve ertesi dönem başında yeniden açılacağı, hesap döneminin normal olarak takvim yılı olduğu hükme bağlanmış, 220 nci maddesinde tasdike tabi defterler, 221 inci maddesinde ise tasdik zamanına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye döneminin geçerli olacağı, tasfiyenin başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönemin bağımsız bir tasfiye dönemi sayılacağı hükmü yer almaktadır. Buna göre, tasfiyenin başladığı tarih ile aynı takvim yılı sonuna kadar olan hesap dönemi ve bu dönemden sonraki her takvim yılının ayrı bir dönem kabul edilmesi nedeniyle, her tasfiye dönemine ait kanuni defterlerin tasdiki zorunlu olup, tutulması zorunlu defterlerin en geç TASFİYEYE GİRDİĞİNİZ TARİH (27/10/2021) itibariyle tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Defterler Süresinde tasdik edilmemiş ise 1 ay içinde tasdik edilmesi halinde VUK 352. md. göre usulsüzlük cezası kesilir. TUTULACAK DEFTERLER a) Yevmiye Defteri b) Defteri Kebir c) Envanter Defteri d) Pay Defteri e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.