Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.11.2021 11:34 (Üye) Soru : Firmamız sermayesini 1.000.000 tl nakit olarak artırdı ve 05.06.2021 tarihinde hepsini ödedi Faizin %20 olduğunu düşünürsek 5.06.2021 den 30.09.2021 e kadar % 20 den faiz tutarı 63.900 tl yapiyor 3.dönem geçici vergi mız 125.000 tl Beyanname üzerinden 63.900 tl vergiden düşüp kalan ödenecek vergi 61.100 tl mi kalır? Hesaplama bu şekilde midir? Vergi den hesaplanan faiz tutarı kadar mı düşülür? Geçici vergi den düşülür mu yoksa sadece kurumlar vergi beyaninda mi dusulebilir? Kolay gelsin

Cevap : Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde ise söz konusu indirim uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca, indirim tutarının hesaplanmasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından, bu indirimden; ya 2021 yılı kurumlar Vergisi beyannamesinde ya da geçici vergi dönemlerinden sadece DÖRDÜNCÜ geçici vergilendirme dönemi itibarıyla yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu çerçevede, 2020 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %19,62 oranı dikkate alınacaktır. 2021 İÇİN ORAN yıl sonunda açılanacak hesaplama bu orana göre yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.