Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.11.2021 10:20 (Üye) Soru : Merhaba, 03.06.2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan aşağıdaki tebliğ ile ilgili , Binek araçlarda gider kısıtlaması uygulamasında belgede yazılı KDV’nin tamamının indirim konusu yapılabileceği yorumu doğru mudur Konu ile ilgili görüşlerinizi rica ederiz. MADDE 9 – Aynı Tebliğin (III/C-2.1.) bölümünde yer alan “ç)” bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. “Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir. 3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.”

Cevap : Bahsettiğiniz tebliğden böyle bir yorum çıkmaz. Binek otoların KDV belli limitler de maliyet veya gider unsuru olmaya devam etmektedir. Tebliğde belirtilen husus ise ;Finansman gider kısıtlaması ile ilgilidir. Fatura ile ödenen faiz, kur farkı gibi finansman giderleri kısıtlamaya tabidir. Ancak fatura ile ödenen faiz kur farkı gibi unsurların Katma Değer Vergisinin kısıtlamaya tabi olmadan tamamı indirilir. Sonuç olarak konunun BİNEK OTO için ödenen KDV ile ilgisi yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.