Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.11.2021 16:39 (Üye) Soru : Merhaba, Aralık 2021 döneminde taahhhüt edilen sermayesi 4.000.000 tl olan bir limited şirket kurulacak. Bu limited şirket sermaye ödemesinin tamamını 03-01-2022 de banka hesabına ödeyerek yerine getirirse , 2022 döneminde "Nakit sermaye artışından faiz indirimi" kapsamında hesaplanacak olan faizin %50 sini 2022 kurumlar vergisi beyannamesinde indirebilirmi? (yani 1 yıllık faizini). veya Bu sermayeyi aralık 2021 de ödemiş olsa 2022 kurumlar vergisinde yine 1 yıllık faizin %50 sini indirebilir mi? Teşekkürler

Cevap : Ödenmeyen sermayenin "Nakit sermaye artışından faiz indirimi" olmaz. 2022 YILINDA SERMAYE ÖDENİR İSE ; Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ÖDENMİŞ veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ÖDENMİŞ sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde ise söz konusu indirim uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca, indirim tutarının hesaplanmasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından, bu indirimden; ya 2022 yılı kurumlar Vergisi beyannamesinde ya da geçici vergi dönemlerinden sadece DÖRDÜNCÜ geçici vergilendirme dönemi itibarıyla yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.