Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2021 11:55 (Üye) Soru : Mali müşavirlik hizmeti verdiğim lokantacılık hizmeti ile iştigal eden (istanbul ve istanbul dışında olan) mükelleflerin had değiştirmede (işletme hesabında bilanço hesabına veya basit usulde işletme hesabına geçişlerde) hizmet hadlerini mi yoksa ticaret-üretim hadlerini mi dikkate almamız gerekiyor. bu konu hakkında bilgilendirmenizi arz ederim.

Cevap : Lokantacılık faaliyetini de defter tutma bakımından tabi olacağı sınıfın belirlenmesinde Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin dikkate alınması gerekmektedir.(mal alım satımı) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü) Sayı:27575268-105[177-2014-149]-898 03/09/2015 Konu: Lokantacılık faaliyetinde defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerine giderlerin dahil edilip edilmeyeceği İlgi talep formunuzda; lokantacılık faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, defter tutma hadlerine göre 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177/1 nci maddesini dikkate aldığınız, bu maddede yıllık alımlarınızın tutarını hesaplarken ilgili yıldaki SSK, işçilik, döner ocağında kullandığınız tüp ve fırınınızda kullandığınız kömür, odun gibi giderlerinizin yıllık alım tutarlarına eklenip eklenmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde, “Aşağıda yazılı tüccarlar, I inci sınıfa dahildirler: 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı (01/01/2015 tarihinden itibaren) 160.000- TL’yi veya satışları tutarı (01/01/2015 tarihinden itibaren) 220.000- TL’yi aşanlar, 2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı (01/01/2015 tarihinden itibaren) 88.000- TL’yi aşanlar; 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı (01/01/2015 tarihinden itibaren) 160.000- TL’yi aşanlar; …..” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre; - Lokantacılık faaliyetinizde defter tutma bakımından tabi olacağınız sınıfın belirlenmesinde Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin dikkate alınması gerekmektedir. - Yıllık alış tutarının hesabında, satılan malların tedariki veya üretilebilmesi için kullanılması veya tüketilmesi zorunlu olan ilk madde malzeme ve yardımcı malzemelerin (döner üretimi için gerekli olan et, ekmek, tüp, kömür alımı vb.) alış tutarları dikkate alınmalıdır. - İşletmenizde kullanılmak üzere alınan, makine, teçhizat, demirbaş, taşıtların alımı ve yapılan faaliyet giderleri (sigorta ve işçilik giderleri, döner ocağı alımı vb. ) alış tutarına dâhil edilmeyecektir. Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.