Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.12.2021 11:15 (Üye) Soru : değerli üstadlarım, doğum sonrası kısa süreli çalışma hakkında sorum, turizm sektöründe faaliyet gösteren ve 50 civarı personeli olan bir otelde " insan kaynakları şefi "olarak çalışan ve personelin tüm özlük işlerini tek başına yürüten personeldir. İnsan kaynakları departmanı-muhasebe müdürlüğüne bağlı işlerini yürütmektedir başvuruda bulunan personelin kısmi çalışma talebi oteldeki personel özlük işlerinin kısmi çalışarak yürütülmesinin mümkün olmadığı sebebi ile kabul edilmeyecektir. ilgili yönetmeliğin işverenin uygun bulması koşuluna bağladığı . a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,( Sağlık hizmetinden sayılan işler; tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, hemşire, ebe ve optisyenler ile 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensupları tarafından yerine getirilen işleri ifade eder.) b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde, c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde, ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde( Bkz:Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği) b ve ç bendi hükümlerine uygunmudur ? vereceğiniz bilgi için teşekkür ederim saygılarımızla

Cevap : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK de Kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler MADDE 12 – (1) Kısmi süreli çalışma; a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde, b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde, c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde, ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde, işverenin uygun bulması hâlinde yapılabilir. (2) Birinci fıkrada sayılmayan işlerde işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın kısmi süreli çalışma yapılabilir. Ç maddesi referans edilerek işçiye uygunsuzluk bildirilebiliri.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.