Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.12.2021 11:05 (Üye) Soru : Merhaba basit usule tabi mükellefler 2021 yılında el de ettikleri kazançlar ile ilgili beyanname verecekler midir. Basit usule tabi mükellefler vergiden muaf oldular mı. Bu muafiyet bütün basit usulleri kapsıyor mu. Bu muafiyet kimleri kapsıyor. İyi çalışmalar.

Cevap : BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN KAZANÇLAR İÇİN YILLIK BEYANNAME VERİLMEYECEK: Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası: MÜKERRER MADDE 20/A - Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır. Yapılan değişiklik ile; 193 sayılı Kanunun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca haiz olup basit usulde vergilendirilen ve 51 inci maddede sayılan basit usulden faydalanamayacaklar arasında yer almayan mükelleflerin ticari kazançları, GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMEKTEDİR. İstisna kapsamındaki bu kazançlar için YILLIK BEYANNAME VERİLMEYECEK ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar (Basit usul kazançları) beyannameye dahil edilmeyecektir. BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER 2021 YILINDA ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLAR DA, GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULMUŞTUR. BU MÜKELLEFLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEYECEKLER, başka gelirleri nedeniyle yıllık beyanname verseler bile, bu kazançlarını beyannamelerine dahil etmeyecekler. Basit usulde vergilendirilen mükellefler; Beyanname vermemelerine rağmen VUK hükümlerine göre Belge alacak ve belge düzenleyeceklerdir. Kayıtlar Defter Beyan Sisteminden Esnaf odalarınca veya meslek mensuplarınca tutulmaya devam edilecektir. 2021 yılı sonunda GVK 48. maddesine göre ; 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 150.000 .-TL veya yıllık satışları tutarının 240.000.- TL AŞMASI halinde; 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 76.000 .-TL AŞMASI halinde , 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 150.000.- TL AŞMASI halinde, 2022 yılında Gerçek usulde DBS den İşletme defteri veya diler ise Bilanço esasına göre defter tutacaklardır. Burada yer alan tutarlar her yıl Cumhurbaşkanlığı kararı ile artırılabilmektedir. ( 7338 SK Md.1-4-5-6-7 ) Basit usulde bir kısım mükellef bütün mükellef ayrımı olmaz. Yapılan YENİ düzenleme TÜM BASİT USUL MÜKELLEFLERİ İÇİNDİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.