Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.12.2021 12:55 (Üye) Soru : SORU 1 Basit usül mükellefleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi 2022 yılı şubat ayında son kez verilecek mi ? yada verilip daha sonraki yıllarda beyan verilmeyip sadece defter beyana alış satışları mı girilecek ? kayıtları tutulmaya devam edilecek mi ? SORU 2 gerçek usul Youtuber mükellefler için 31.12.2021 mükellefiyetleri bitiyor mu ?

Cevap : 1)- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN KAZANÇLAR İÇİN YILLIK BEYANNAME VERİLMEYECEK: Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası: MÜKERRER MADDE 20/A - Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır. Yapılan değişiklik ile; 193 sayılı Kanunun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca haiz olup basit usulde vergilendirilen ve 51 inci maddede sayılan basit usulden faydalanamayacaklar arasında yer almayan mükelleflerin ticari kazançları, GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMEKTEDİR. İstisna kapsamındaki bu kazançlar için YILLIK BEYANNAME VERİLMEYECEK ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar (Basit usul kazançları) beyannameye dahil edilmeyecektir. Basit usulde vergilendirilen mükellefler 2021 YILINDA ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLAR DA, GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULMUŞTUR. BU MÜKELLEFLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEYECEKLER, başka gelirleri nedeniyle yıllık beyanname verseler bile, bu kazançlarını beyannamelerine dahil etmeyecekler. Basit usulde vergilendirilen mükellefler; Beyanname vermemelerine rağmen VUK hükümlerine göre Belge alacak ve belge düzenleyeceklerdir. Kayıtlar Defter Beyan Sisteminden Esnaf odalarınca veya meslek mensuplarınca tutulmaya devam edilecektir. 2021 yılı sonunda GVK 48. maddesine göre ; 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 150.000 .-TL veya yıllık satışları tutarının 240.000.- TL AŞMASI halinde; 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 76.000 .-TL AŞMASI halinde , 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 150.000.- TL AŞMASI halinde, 2022 yılında Gerçek usulde DBS den İşletme defteri veya diler ise Bilanço esasına göre defter tutacaklardır. Burada yer alan tutarlar her yıl Cumhurbaşkanlığı kararı ile artırılabilmektedir. ( 7338 SK Md.1-4-5-6-7 ) 2)- SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GELİR SAĞLAYANLARDAN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR. ( YOUTUBER, BLOGGER / VLOGGER, TİKTOKER ) : Gelir Vergisi Kanuna eklenen Mükerrer Madde 20/B ile Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası uygulanacaktır. İnternet ortamındaki sosyal paylaşım ağları ile gerek sosyal amaçlı kullanılan gerek günlük hayatı kolaylaştıran ve akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için geliştirilen uygulamalar, zaman zaman veya devamlı surette bazı kişiler tarafından kazanç kaynağı haline getirilmiştir. Bu kapsamda youtuber, blogger/vlogger, tiktoker diye adlandırılan, ancak genelde sosyal medya/içerik üreticileri olarak kabul edilen bu kişiler sosyal paylaşım ağları üzerinden reklâm gelirleri, sponsorluk ve satış gelirleri, bağışlar, bahşişler ücretli abonelik gelirleri gibi çeşitli kazançlar sağlamaktadır. Elde edilen kazançları, bu kişilerin Türkiye’de kurulu bir bankada bu faaliyetleri için özel bir hesap açmaları ve bütün gelirlerini bu hesap aracılığı ile elde etmeleri koşulu ile vergiden istisna edildi. Bu hesaplara her ay gelen tutar üzerinden bankalar % 15 vergi kesecek ve vergi idaresine yatıracaklardır. Böylece Sosyal Medya Üzerinden elde edilen kazançları vergilendirilmiş olacaktır. Bu kişiler defter tutma, belge düzenleme, beyanname verme, saklama ve ibraz gibi yükümlülükleri söz konusu olmayacaktır. Ancak; Sosyal medya üzerinden elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde tutarı aşması halinde (2021 için 650.000 TL olup, gelecek yıl bu tutar Cumhurbaşkanlığı kararı ile artırılabilmektedir. ) gelirin tamamı için Yıllık GV beyannamesi verilecek hesaplanan vergiden; kesilen % 15 GV stopajı mahsup edilecektir. . ( 7338 SK Md. 2) Sosyal medya üzerinden yapacakları teslim veya hizmetler (elde edecekleri kazançlar) KDV’den de istisna olacaktır. ( 7338 SK Md. 55) GERÇEK USUL DE Youtuber mükellefler için 31.12.2021 mükellefiyetleri ni kapatacaklardır. Yukarıda izah edildiği gibi Kaynakta vergileme yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.