Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.12.2021 12:43 (Üye) Soru : Bağımlı malimüşavir olarak çalışmakta olduğum A.Ş.'de üretim ve işçi çalıştırılacak şube açılışı tescil,vergi dairesi ve SGK bildirimlerini yaptık. Çalışma Bakanlığına bildirim zorunlumu ? Merkezde 140 kişi çalışmakta, 20 kişi şubeye devir yapılacak, bu durumda şubede çalışacak 20 kişiyle ilgili işyeri hekimi iş güvenlik uzamanı çalıştırma zorunluluğu varmı, 50 kişi sayısı merkez ve şube toplamı olarak mı yoksa ayrı ayrı mı hesaplanıyor, eğer zorunluluk var ise sözleşmeler merkez ve şube için ayrı ayrı mı birlikte mi yapılmalı

Cevap : Ek-1 ve Ek-2 ile İşkur Bildirimleri kaldırıldı. 5838 SAYILI KANUN: MADDE 5- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılması EK MADDE 1- İşverenler tarafından 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelere göre Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçer. Ticaret sicili memurluklarınca işyeri tesciline ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin dışında, ayrıca Bakanlık ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulmaz. i İşyerinin tehlike sınıf derecesine göre hekim ve ısg uzmanı çalıştırma zorunluluğu değişmektedir. Tümü için Yürürlük tarihleri MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri; 1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 31/12/2023 tarihinde, (1)(2)(3) 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde, 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yürürlüğe girer.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.