Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.01.2022 16:58 (Üye) Soru : Merhabalar ; Sgk ya açılmış 5510 a 102/c-4 ve e-4' e göre kesilen ipc cezasına karşı dava açma konusunda nasıl bir yol izlemek gerekir?Mevcut bu konuda hakkında açılmış dava örneği mevcut var mıdır?İyi çalışmalar dilerim.

Cevap : 5510 sayılı Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür. Ayrıca, 6352 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: “Birden fazla iş mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davaların görüleceği iş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir.” hükmü gereğince sosyal güvenlik mahkemeleri kurulmuştur. İdarî para cezaları hakkında, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde itiraz dilekçesinin nasıl olacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, muhatap olan kişi itiraz dilekçesini, itirazını açık bir şekilde ifade edecek şekilde yazarak Kuruma vermelidir. Dilekçe on beş gün içerisinde elden verilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. İtiraz dilekçesi taahhütlü posta veya APS yoluyla gönderilmişse, postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilir. Ancak, adi posta veya kargo ile Kuruma gönderilmişse, Kuruma intikal ettiği tarih esas alınır. Tebliğ edilen idari para cezalarına karşı, Kuruma itiraz edilmeksizin doğrudan mahkeme yoluna gitmek mümkün değildir. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması başlıklı 13 üncü maddesinde; “İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediğ takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir. Görevli olmayan adli ve askeri yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz.” hükmü de açıktır İdare tarafından altmış gün içerisinde itiraza bir cevap verilmezse (zımni red) veya idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.