Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.01.2022 12:57 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, 21.10.2021 Tarihi'nde Resmi Gazete'de %36,20 oranında artırılan vergiler içinde Özel İletişim Vergisi de var. Buna göre, 2021 yılı'nda % 10 olan ÖİV oranı, 2022 için % 13,62 oranında mı uygulanacaktır. Doğru mu anlıyorum? Bazı haber kaynalarında, ÖİV %36,20 oldu yazıyor. Tereddütte kaldım. Saygılarımla.

Cevap : Resmî Gazete 21 Aralık 2021 Sayı : 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 20) MADDE 1 – (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır. (2) 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile yeniden değerleme oranı 2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilmiştir. (3) BUNA GÖRE, SÖZ KONUSU MAKTU VERGİ TUTARI 1/1/2022 TARİHİNDEN İTİBAREN 117,00 TL OLARAK UYGULANACAKTIR. MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. YAPILAN ARTIRIM SADECE MAKTU VERGİDE OLMUŞTUR. NİSPİ ORANDA ARTIRIM OLMAMIŞTIR . 2022 DE UYGULANACAK ORAN % 10 DUR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.