Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.01.2022 14:35 (Üye) Soru : kolay gelsin üstad, herhangi bir işçimizi asgari ücrettin üstünde gösterdiğimizde asgari geçim indirmi ve sgk indirimi nasıl yansır ? iyi çalışmalar

Cevap : 7349 Sayılı “GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 25/12/2021 Tarih ve 31700 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler ile 01/01/2022 Tarihinden itibaren Ücretlilerin vergilendirilmesinde ücretin; asgari ücret tutarı kadar olan kısmı Gelir Vergisinden ve Damga Vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca 2008 yılından beri uygulanmakta olan ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) YÜRÜRLÜKTEN TAMAMEN KALDIRILMIŞTIR. Kanun metni aşağıdadır. Değişiklikler aşağıda örnekli olarak açıklanmıştır. 7349 SK MADDE 2 – 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).” AÇIKLAMA: Yapılan değişiklik ile; hizmet erbabına ödenen ücretlerin, ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten işçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna edilmekte, ücret gelirinin asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır. Birden fazla İşveren den ücret alanlardan bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır. 7349 SK MADDE 4 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir. AÇIKLAMA: Yapılan değişiklik ile; hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmaması sağlanmaktadır. ÖRNEK:1 ASGARİ ÜCRET (BRÜT TUTAR ) 5.004,00 TL SGK KESİNTİLERİ (750,60 TL) Sigorta primi İşçi (5.004.-x % 14= 700,56 TL) İşsizlik sigorta primi İşçi ((5.004.-x % 1 = 50,04 TL NET ÜCRET 4.253,40 TL ÖRNEK:2 BRÜT AYLIK 10.000 ,00 TL SGK KESİNTİLERİ (1.500,00 TL) Sigorta primi İşçi ( (10.000 x % 14=1.400 TL) İşsizlik sigorta primi İşçi (10.000 x % 1 = 100 TL) VERGİ MATRAHI 8.500 ,00 TL HESAPLANAN GV % 15 1.275 ,00 TL Asgari ücrete isabet eden aylık gelir vergisi tutarı( 4.253,40 x % 15)= 638, 01 TL ÖDENECEK GELİR VERGİSİ (1.275. TL- 638,01 TL) 636,99 TL DAMGA VERGİSİ MATRAHI 10.000,00 TL DAMGA VERGİSİ MATRAH İSTİSNASI ( 5.004,00 TL) DAMGA VERGİSİ MATRAHI (İndirimli) 4.996,00 TL HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ (BİNDE 7,59) 37,92 TL KESİNTİLER TOPLAMI ( 1.500.-+636,99+37,92 ) = 2.174,91.-TL NET ÜCRET (10.000.-TL – 2.174,91 TL) 7.825,09 TL KÜMÜLE VERGİ MATRAHI UYGULAMASI : İkinci ay kümülatif brüt ücret (10.000+10.000=) 20.000 TL olacak, bu tutardan, önceki ve cari aya ilişkin işçiye ait sigorta ve işsizlik sigortası primi tutarı olan (1.500 + 1.500=) 3.000 TL düşüldüğünde, kümülatif vergi matrahı tutarı olan 17.000 TL olacaktır. Yukarıdaki ifadeye göre; İlk aya ait olan matrah 8.500 TL ile ikinci aya ait olan matrah 8.500 TL matrah toplanarak bulunacak kümülatif tutar 17.000 TL olacaktır. Gelir vergisi tarifesindeki dilimlere göre vergi oranı belirlenirken bu şekilde hesaplanan kümülatif tutarlar dikkate alınacaktır. İkinci ayda üzerinden gelir vergisi hesaplanacak tutar ise (8.500 x % 15=) 1.275 TL olarak bulunacak ve bu tutardan asgari ücrete isabet eden aylık 638,01 TL düşülerek ödenecek gelir vergisi (1.275- 638,01=) 636,99 TL olarak bulunacaktır. Hesaplama takip eden aylarda da bu şekilde devam edecektir. Böylece, asgari ücretli ne kadar vergi istinasından yaralanıyorsa, tüm ücretliler aynı tutarda vergi istisnasından yararlanmış olacaktır. DİĞER DEĞİŞİKLİKLER: (GELİR VERGİSİ KANUN’DAN KALDIRILAN MADDELER ) 7349 SK MADDE 4 – 193 sayılı Kanunun; a) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “Diğer ücretlerde, gezici olarak çalışanların” ibaresi “Gezici olarak çalışanların” şeklinde değiştirilmiş, bentte yer alan “ücret ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. b) 32 nci maddesi, 64 üncü maddesi, 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 122 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. AÇIKLAMA : GELİR VERGİSİ KANUNUDAN YÜRÜRLÜK DEN KALDIRILAN MADDELER : GVK 32. MADDE : Asgarî geçim indirimi ( Yürürlükten kaldırıldı.) GVK 64. MADDE : Diğer Ücretler ( Yürürlükten kaldırıldı.) GVK 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ( Yürürlükten kaldırıldı.) GVK 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, ( Yürürlükten kaldırıldı.) GVK 110 . MADDE : Vergilendirme Dönemi İçinde İşe Başlayan Diğer Ücret Sahiplerinin Vergi Matrahı ve Vergileri ( Yürürlükten kaldırıldı.) GVK 118 . MADDE Diğer Ücretler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme ( Yürürlükten kaldırıldı.) GVK 122 . MADDE Diğer Ücret Vergisinin Mahsubu ( Yürürlükten kaldırıldı.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.