Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.01.2022 11:51 (Üye) Soru : Merhabalar Sayın Danışmanım, Mükellefim Eczane işi ile faaliyet göstermekte, Normalde haftada 6 gün çalışıyoruz, çalışanlarımıza mesai yazılmaması için 5 güne sabitledik, haftada 1 gün çalışanlara tatil veriyorum (haftada 2 gün tatil yapmış oluyorlar) böylece 5 gün X 9 saat= 45 saati tamamlıyoruz. 1.Sorum..: Haftalık izin olduğu günlerde extradan personel 1 gün senelik izin kullandığında , ben yine haftalık izin vermek zorundamıyım? Çünkü bir gün senelik izninden kullandığı zaman o hafta otomatik olarak 5 gün çalışmış ve 45 saatini doldurmuş oluyor. Böyle bir durumda ben yine de personelimi normal çalışma günü olarak değerlendirerek bir gün + haftalık izin vermek zorundamıyım? 2.Sorum..: Bayram tatilleri ile ilgili, mesela haftada 3 gün bayram tatili denk geldi diyelim o haftaya, çalışanımız 3 gün aktif + 3 gün de bayram tatili yapmış olacak. Bu hafta bizim çalışanımıza herhangi bir fazladan haftalık izin vermeme gerek kalmıyor, fakat bir sonraki hafta yine haftalık izin vermek zorundamıyım? Önceki hafta ile denkleştirme yapmalımıyım, yoksa resmi tatil olduğu için o haftayı es mi geçip normal haftalık izinlerime devam mı etmeliyim? 3 gün çalıştı, 3 gün bayram tatili yaptı, bir sonraki hafta yine ben 1 gün ücretli haftalık izin vermelimiyim 45 saati doldurmak için yoksa denkleştirme usulü giderek 1 veya 2 hafta o haftanın saatlerini hesaplıyarak resmi tatillerinde denkleştirme usulümü yapmalımıyım ? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen 14, 20 ve 26 günlük yıllık izin sürelerine hafta tatilleri dâhil edilmemiştir. Yıllık izinler kullanılırken, izin süresine rastlayan hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinin bu sürelere ilave edilmesi gereklidir Ayrıca Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak,25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.). b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler. c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.). d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla). e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar. f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri. g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler. (1) h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler. ı) (Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri, j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri. k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.