Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.01.2022 12:14 (Üye) Soru : Sayın uzman, Bildiğiniz gibi 01.01.2022 den itibaren geçerli olan asgari ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi tevkifatı kaldırılmıştır.ihbar tazminatına ilişkin sorumuza “İhbar tazminatı da GVK 61. maddeye göre ücret dir. GV ve DV istisnası uygulanır.” Cevabını almıştık. Bu kapsamda çalışana 19.01.2022 tarihinde derhal fesih yapıldığından brüt ücret 3.169,20 ve 19.01.2022 günü de 4.670,40 ihbar tazminatı hesaplandığında brüt toplamı 7.839,60-TL hakkedişi olmaktadır. Bu durumda kazancın elde edildiği ay bakımından değerlendirildiğinde 5.004,00-TL tutarındaki asgari ücreti aşan kısmına gelir vergisi ve dv hesaplamak gerekir mi? Yoksa ayrıldığı tarihten itibaren 28 gün(4 hafta ) ya yayıldığından hesaplamamak mı gerekir? Değerli görüşlerinizi rica ederim.

Cevap : TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu’nda kabul edilen ve Gelir Vergisi Kanununun Ücretlerde İstisnaları düzenleyen 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenmesi öngörülen 18. Nolu bend hükmü şöyledir: “Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu pirimi ve işsizlik sigorta pirimi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.” Anılan madde hükmü ile; hizmet erbabına ödenen ücretlerin, ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten işçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna edilmekte, ücret gelirinin asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır. Asgari ücret üzerindeki ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde; istisna kapsamındaki tutar dâhil, kümülatif vergi matrahının tabi olduğu vergi dilimi ve oranlarına göre vergileme yapılacaktır. Diğer bir ifadeyle, istisna tutarını aşan ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, uygulanacak gelir vergisi dilimi ve oranının ilgili ay ve önceki aylardaki istisna tutarlarının da eklenmesi suretiyle belirlenmesi ve verginin bu şekilde belirlenen kümülatif tutarın tabi olduğu vergi dilimleri ve oranları dikkate alınarak hesaplanması öngörülmektedir. Bu sayede, asgari ücret tutarına ilişkin istisnadan tüm ücretlilerin asgari ücretlilerin yararlandığı istisna tutarını aşmayacak şekilde yararlanmaları sağlanmaktadır. “1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kağıtlar” ibresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının 18 numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.” Bu düzenleme uyarınca, asgari ücret üzerinden damga vergisi alınmayacaktır. Öte yandan, asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerde damga vergisi istisnası uygulanırken; her ay bordrosundaki o aya ait brüt ücret tutarından, asgari ücrete isabet eden aylık brüt tutar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.