Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.02.2022 10:58 (Üye) Soru : Üstad günaydın.Elektronik sgk tebligat müracaatını gerçek ve tüzel kişi işverenler için yaptık Fakat gerçek kişi isteğe bağlı seçeneği de var bunun için de müracaat edecek miyiz.Bu seçenek kimler için konulmuş. İkinci soru:Mükellefimiz yaklaşık dört yıl önce Ltd şirketindeki hisselerinin tamamını devretti Ortaklıktan tamamen ayrıldı.Ama kendi adına Gerçek usulde mükellefiyeti var.Sgk E tebligat müracaatında hem gerçek kişi işveren hem de dört yıl önce hisselerini devrettiği tüzel kişi işveren olarak görünüyor.Tüzel kişiliği için de Sgk e tebligat müracaatını yapacak mıyız

Cevap : şverenler, e-Tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadır. İşverenler dışındaki kişilerin e-Tebligat adresi almaları isteğe bırakılmıştır. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler, e-Tebligat sistemini kullanmak zorundadır ve sonradan bu kapsamdan çıkmaları mümkün değildir. Kişinin gerçek kişi mükellefiyeti var ise gerçek kişi ikonundan başvuru yapabilir. Tüzel kişi ortaklarına da ayrı ayrı bu tanımlama çıkmaktadır Tebligatı alacak olan ortaklarında tüzel kişi olarak başuru yapmalarında imkan bulunmaktadır. 24/09/2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar açıklanmıştır. Söz konusu Yönetmelikte; İşverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 88. Maddesinin 23.Fıkrası hükümlerine istinaden Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda olduğu, Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin, SGK’ca belirlenen sistem üzerinden, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihini takip eden üç ay içinde 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapmakla yükümlü oldukları, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, SGK’ca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlü oldukları, Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhatapların da başvurularını SGK’ca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlü oldukları, isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişilerin de bu sistemi kullanmak zorunda olduğu daha sonra bu kapsamdan çıkamayacakları, Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrakın elektronik ortamda imzalanarak muhatabın elektronik tebligat adresine iletileceği, Elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatapların; Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla, Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle, Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle, Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle yükümlü oldukları, Elektronik imzalı evrakın muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, Tebligat ile kayıtların, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacağı, evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtlarının silinebileceği, talep halinde elektronik tebligata ait kayıtların muhataba veya yetkili mercilere sunulacağı, bu kayıtların aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacağı, Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların; Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılması. Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGK tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılması, Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılması, Halleri dışında sistemden çıkmalarının mümkün olmadığı, E-tebligata ilişkin işlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının erişilebilir şekilde, SGK ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtlarının, elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtlarının ve muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtlarının 10 yıl, olay kayıtlarının 30 yıl muhafaza edileceği, Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, Belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.