Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.02.2022 13:54 (Üye) Soru : Eczanelerde kullanım süresi dolarak bertaraf edilen ilaçların mevzuatta durumu nedir? KKEG mi gider mi yazmalıyım? fatura düzenlenmesine gerek var mıdır?

Cevap : SÜRESİ DOLAN (MİADI GEÇMİŞ) İLAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, GİDERLEŞTİRİLMESİ VE MUHASEBE KAYITLARI 1. GİRİŞ Bu çalışmamızın amacı; serbest eczacıların (eczanelerin) kanayan yarası miadı geçmiş ilaçların değerlendirilmesi muhasebe kayıtları ve giderleştirilmesi ile stoktan düşülerek vergi matrahından indirilmesi konusunda bilgi vermektir. 2.DEĞERLENDİRME 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 258. maddesinde “Değerleme. Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir.” Şeklinde düzenlenmiştir. Değerlemede amaç: zaman geçmesi, teknoloji değişmesi ekonomik olaylar, bozulma ve benzeri nedenlerle iktisadi kıymetlerin değerinde meydana gelen değişiklikleri dikkate almak suretiyle bunların belli bir tarihteki (değerleme günündeki) gerçek bedellerini vergilemede esas almaktır. Değerlemede esas iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas alınır (VUK Md. 259) 1) Çalışmamız iktisadi kıymetlerin tamamının değerlemesi hususlarını incelemek değil giriş bölümünde de belirttiğimiz üzere kıymeti düşen mallar üzerinde bilgi vermektir. Kıymeti Düşen Mallar Vergi Usul Kanunun 278. maddesinde düzenlenmiştir. “Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ……. Emsal bedeli ile değerlenir. 3.MUHASEBE KAYITLARI 26.12.1992 tarihli Resmi Gazete’nin 21447 sayısında yayımlanarak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planında belirtildiği üzere 157.DİĞER STOKLAR Yukarıda stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan, ürün, artık ve hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer alır. 158.STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI Bu hesap yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedeni ile stokların fiziki ve ekonomik değerlerine önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatların düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere karşılıkların izlendiği hesaptır. Örnek Uygulama: Güneş Eczanesinin miadı geçmiş ilaçlarının toplamının 28.02.2002’de 5.000.000.000 TL. olduğunu varsayalım Güneş eczanesinin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde oluşacaktır. (Örneğimizde “miadı geçmiş mallar” incelendiğinden 158. Stok değer düşüklüğü hesabı kullanılmamıştır. ………………………………………28.02.2002………………………………………………. 157.DİĞER STOKLAR 5.000.000.000 157.01 Miadı geçmiş mallar 153. TİCARİ MALLAR 5.000.000.000 153.01 İlaçlar Bu safhadan sonra ilaçların dökümü ve listesi yapılarak Vergi İdareleri nezdinde bulunan takdir komisyonlarına başvurulur. Takdir komisyonu kararından sonra ise aşağıdaki kayıt yapılarak giderleştirilir. ………………………………………10.03.2002………………………………………………. 689.DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 5.000.000.000 654.01 Miadı Geçmiş İlaçlar 157.DİĞER STOKLAR 157.01 Miadı Geçmiş İlaçlar 5.000.000.000 …tarih ve … sayılı takdir komisyonu kararıyla miadı geçmiş ilaçların giderleştirilmesi. 4. SONUÇ Miadı dolmuş ilaçlar eczanelerin kanayan yarasıdır. Bu konunun titizlikle takip edilmesi eczanelerin bu tutarları giderleştirmeleri ve vergi matrahlarından indirmeleri için önemlidir. Diğer bir konu ise miadı geçmiş ilaçların rastgele imha edilmesinin önlenmesine yönelik uygulamaların sağlanması olmalıdır ki hem çevre hem de ekonomiye geri kazandırılabilirlik açısından kaynakların gereksiz yere kullanımları ve başka kaynakların yok olması ortadan kaldırılmalıdır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, meslek odaları ve yerel yönetimlerin yapacağı işbirliği ve koordinasyon son derece önemlidir. Bununla beraber ilaçların gelişigüzel imha edilmesi önlenmiş, gereksiz ve bilinçsiz atıkla çevre kirletilmemiş ve ekonomik kaynakların tüketilmesi önlenmiş olacaktır. Not: Örneğimiz bilanço esasına göre defter tutan eczaneler için verilmiştir. İşletme defterine tabi eczanelerin ise takdir komisyonu kararı ile tutarı direk gider olarak kayıt altına alacaklardır. Örneğimizde basitlik sağlamak amacıyla dikkate alınmamıştır. KAYNAK: İST.ECZACILAR ODASI WEB SAYFASI
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.