Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2022 09:34 (Üye) Soru : Merhabalar, Şahıs işletmesi (2. sınıf defter) mükellefler için geçici gelir vergisinde artan oranlı vergi tarifesi uygulanmaz mı? atıyorum 37568 TL kar çıkan vergi mükellefi için 2021 yılında 24000 TL kar için %15 vergi 3600 TL. 37568-24000=13568 Tl için X%20=2713,60 TL vergi toplam vergi 3600+2713,60=6313,60 TL vergi olmaz mı? ben mi yanılıyorum. Mükellefimin eski muhasebecisi 37568 Tl karın tamamı için %15 uygulamış 5635.20 Tl vergi çıkar mış? Ben mi yanlış biliyorum. Yardımcı olur musunuz? Teşekkürler

Cevap : Gelir vergisi mükellefleri GVK 103 ÜNCÜ MADDEDE YER ALAN TARİFENİN İLK GELİR DİLİMİNE UYGULANAN ORANDA (%15) GEÇİCİ VERGİ ÖDERLER Geçici vergi için tek oran uygulanır. (%15) . (GVK Mükerrer Md 120) Başka yöntem ve hesaplamalar ile oran uygulanmaz. Bu uygulama 1998 den beri bu şekilde uygulanmaktadır. Artar oranlı Vergi YILLIK GV Beyannamesinde uygulanır Hesaplanan vergiden ÖDENEN GEÇCİCİ VERGİ MAHSUP EDİLİR. Geçici Vergi Mükerrer Madde 120 Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümleri uyarınca ilgili hesap döneminin ilk dokuz ayı için belirlenen üçer aylık dönem kazançları üzerinden 103 ÜNCÜ MADDEDE YER ALAN TARİFENİN İLK GELİR DİLİMİNE UYGULANAN ORANDA GEÇİCİ VERGİ ÖDERLER. Şu kadar ki; 42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar geçici vergi matrahına dâhil edilmez. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunda düzenlenen indirim ve istisnalar dikkate alınır. Dönem sonundaki mal mevcutları, istenirse sadece kayıtlar üzerinden de tespit edilerek, geçici vergi matrahının hesabında dikkate alınabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.