Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2022 16:05 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, Aşağıda belirttiğim istisna beyanname üzerinde nasıl uygulanır Geçici vergide ve Yıllık Kurumlar vergisinde mi? yoksa sadece Yıllık Kurumlar vergisinde uygulamak mı gerekir? nasıl bir yol izlemeliyim ? ğ) (Ek: 31/5/2012-6322/36 md.) (5) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. (5)(6) Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin uygulanmasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. (5)(7)

Cevap : Bu İSTİSNA değil İNDİRİMDİR. Kurum Geçici vergi beyannamesinde "kazancın bulunması halinde ,indirim ve istisnalar "bölümünde 112,114 ve 115 satırlarda indirilir. 2021 yılı için verilecek KV beyannamesi henüz güncellenmedi İndirim Kazanç var ise yapılır. Zarar olması halinde indirim yapılmaz.İndirim Önce Geçici vergi beyanında sonra yıllık beyannameden yapılır. Konu ile ilgili olarak 7 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ni inceleyiniz. Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2012 Resmi Gazete No: 28514 (4. Mükerrer)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.