Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2022 13:39 (Üye) Soru : iyi günler . bir mükellefimizin taşeron sgk dosyası açılışı oldu. dosya ihale dosyası bizim üstümüzde bir başka firma var . biz 3. sırdayız. sgk 5510 yüzde 5 indirimi ve diğer teşviklerden yararlanabiliyormuyuz . teşekkür ederim

Cevap : 2011/45 sayılı SGK genelgesinde ihale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılmış olması halinde, ihale konusu işte çalışan sigortalıların ihale konusu işin başlayıp bittiği süreler dışındaki prime esas kazançlarından ve ihale konusu iş haricindeki işlerde çalışan diğer sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteği ile diğer teşviklerden yararlanılmasının mümkün olduğu hüküm altına alınmıştır. Devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde çalıştırılan sigortalıların, ihale konusu işin başlayıp bittiği süreler dışındaki prime esas kazançlarından ve ihale konusu iş haricindeki işlerde çalışan diğer sigortalılardan dolayı teşviklerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Buna göre, devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerle ilgili olarak ilişiksizlik belgesinin verilmesinden önce, sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlanılmış olup olmadığı hususunun SGK tarafından araştırılacağı 2015/12 sayılı SGK genelgesinde açıklanmıştır. Bu bağlamda, devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı sigorta primi teşviklerinden yararlanması için: 1-Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin ihale makamlarınca SGK’ya bildirilmiş olması kaydıyla, bu sigortalılar dışındaki diğer sigortalılardan dolayı bahse konu teşviklerden yararlanılabilecektir. 2-İhale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin bilinmemesine karşın, ihale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olması halinde, ihale sözleşme veya şartnamesinde belirtilen kişi/gün sayısı kadar sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacağından, SGK tarafından öncelikle ihale konusu iş döneminde SGK’ya bildirilmesi gereken kişi/gün sayısı kadar kanun numarası seçilmeksizin bildirim yapılıp yapılmadığı araştırılacak. İhale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar kanun numarası seçilmeksizin bildirim yapıldığının anlaşılması halinde, sigorta primi teşviklerinden usulüne uygun yararlanılmış olduğu kabul edilecek. Bu nitelikteki işyerlerinin diğer sigortalıları için kanun numarası seçilerek yararlanmış oldukları sigorta primi teşviklerinin iptali cihetine gidilmeyecektir. 3-İhale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar, kanun numarası seçilmeksizin bildirim yapılmadığının anlaşılması halinde, sigorta primi teşviklerinden; varsa idarece bildirilen prime esas kazanç tutarı üzerinden, prime esas kazanç tutarı bildirilmemiş ise prime esas kazancı en düşük olan sigortalıdan başlamak suretiyle işverenlerden iptal ve asıl/ek nitelikte belge istenmeksizin SGK tarafından kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri re’sen düzeltilerek, tahakkuk edecek fark primlerin bir aylık süre içinde ödenmesi gerektiği hususu işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilerek, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. 4-Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde ihale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmaması ve idarece ihale konusu işte kimlerin çalıştırıldığının Kuruma bildirilememesi durumunda; ihale konusu işe ilişkin işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil toplam istihkak tutarına, yapılan işin karşılığı, asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutar ile ihale konusu iş süresinde kanun numarası seçilmeksizin düzenlenen belgelerde kayıtlı SPEK tutarı (2 nolu belge türü ile verilen sosyal güvenlik destek primine ilişkin bildirimler dahil) karşılaştırılarak, asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın, kanun numarası seçilmeksizin bildirilen SPEK tutarı toplamından düşük olması halinde; bu işverenler, hesaplama yapılan ihale dönemi için sigorta primi teşviklerinden usulüne uygun yararlanmış kabul edileceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.