Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.03.2022 16:31 (Üye) Soru : merhaba envantere kayıtlı aracı vakıflar genel müdürlüğüne kayıtlı ....vakfına makbuz karşılığı bedelsiz devredebilir miyiz? hem kdv hem kurumlardan istisna tutabilir miyiz?

Cevap : Taşıt makbuz ile devir edilmez Fatura düzenlenir. KURUMLAR VERGİSİ Bağış ve yardımlar ile ilgili düzenlemeler 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenmiştir. KVK’nın 10/1-c maddesine göre aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar, kurum kazancının % 5’ini aşmamak kaydıyla Kurumlar Vergisi Beyannamesinde kurum kazancından indirilirler. Genel ve katma bütçeli idareler İl özel idareleri Belediye ve köyler Kamu menfaatine yararlı dernekler Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar. Yapılan bağış ve yardımların gider yazılması yerine, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirden indirilmesi esası getirilmiştir. Buna göre yapılan bağış ve yardımların tamamı önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyanname üzerinde kazanca eklenmeli ve daha sonra gelirden indirilecek bağış ve yardımların indirim konusu yapılacak kısmı hesaplanarak beyannamede ayrıca gösterilmek suretiyle kazançtan indirilmelidir. KDV YÖNÜNDEN 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan insani, dini veya sosyal amaçlı mal teslimi veya hizmet ifası şeklindeki bağışlar, katma değer vergisine tabi değildir. Ayrıca bu kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlarda KDV istisnasından yararlanmak için bir üst sınır da belirtilmemiştir. Katma değer vergisi istisnasından faydalanabilmek için iki şart aranmaktadır. - Bağış, 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır. - Teslim veya hizmet bedelsiz olmalıdır. Önceden indirilen KDV si “İlave Edilecek KDV” bölümünde gösterilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.