Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2022 16:56 (Üye) Soru : Merhaba otellere canlı müzik ve orkestra temini yapan ltd. şti. açılışı yaptık. şirketin otellere verdiği bu hizmeti canlı müzik organizasyon bedeli adı altında faturalandırırsa verilen hizmet tevkifata tabi tutulmalı mıdır? Tevkifat yapılması gerekiyorsa oranı 5/10 mu olmalıdır?

Cevap : Yapılan iş Organizasyon olarak kabul edilmesi halinde KDV tevkifatı yapılır.KDV tevkifat oranı 5/10 KDV tevkifatı aşağıdaki Kurum ve mükelleflere hizmet verilmesi halinde yapılır liste dışındakilere verilen hizmet de Tevkifat olmaz. BELİRLENMİŞ ALICILAR: - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, -Sigorta ve reasürans şirketleri,( 01/03/2021 den itibaren) -Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) -Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) -Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, -Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler -Kalkınma ve Yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.