Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2022 16:11 (Üye) Soru : Merhaba Yeni bir şahış firması açacağım. Etsy, isimli bir yabancı site üzerinden satış yapacağım. Efatura ve edefter yükümlülüğüm varmı? Bilgi verebilirmisiniz.

Cevap : Merhaba; Mükellefinizin başkaca yükümlülükleri var mı kontrol etmek gereklidir. sorunuzda geçen ifadeye göre; VUK 535 sıra no'lu genel tebliği kapsamında; 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde ve (4) numaralı bendinde yer alan “aracıları.” ibaresi “aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.” yukarıdaki kriter kapsamında kalan mükellefler e-fatura/e-arşiv fatura ve takip eden dönem başı itibariyle e-defter uygulamasına dahil olackalardır iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.