Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2022 16:22 (Üye) Soru : Sayın ilgili Firma çalışanlarımıza harcırah ödemesi yapacağız. Günlük Harcirah tutarından hariç olarak otel,yemek,uçak bileti için de ödeme yapabilir miyiz kişiye. Ödenirse eğer bodroya dahil etmek zorunda mıyız? Bordroya dahil etmemek için şirketten Uçak faturaları alsa giderden düşebilir miyiz?

Cevap : 6245 Sayılı Harcırah Kanunu'na göre harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva etmektedir. Bu ödemeler harcırah yöntemiyle yapılabileceği gibi gerçek usulde belge karşılığı ile de yapılabilmektedir. Kurumlar, giderlerinin vergilendirilmesi konusunda gerçek gider veya harcırah yöntemlerinden birini tercih etmek zorundadırlar. Tek bir seyahat için her iki yöntemin aynı anda kullanılması mümkün değildir. Harcırah yönteminin seçilmesi durumunda, harcırah adı altında yapılan ödemenin net ücret ödemesi sayılıp vergilendirilmesi gerekmektedir. Harcırah uygulama yöntemlerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 1. Gerçek Gider Yöntemi Personelin seyahatte olduğu dönemlerde kendisi tarafından karşılanan yeme ve yatma giderlerine ait belgeleri işverene ibraz etmesi ve işverenin sö zkonusu belgelerde yer alan tutarın tamamını ilgili personele ödemesi halinde, söz konusu ödeme gelir vergisi kesintisine tabi değildir. Ancak, yapılan seyahatin iş ile ilgili olması, katlanılan giderin yapılan işin önemi ve genişliği ile orantılı olması ve seyahatin amacının gerektirdiği süreyi aşmaması hususlarına dikkat edilmelidir. 2. HARCIRAH YÖNTEMI Gelir Vergisi Kanunu'nun 24. maddesinin 2. bendinde, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından İdare Meclisi Başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yeme ve yatma giderlerine karşılık verilen gündeliklerin gelir vergisinden istisna edileceği belirtilmiştir. Yine aynı bentte bu gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla olması veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşması durumunda aradaki farkın ücret olarak vergilendirileceği yer almaktadır. Yukarıda bahsi geçen kanun maddesinde, gerçek yol giderlerinin tamamının gelir vergisinden istisna edileceği açıkça görülmektedir. Yeme ve yatma giderlerine karşılık yapılan ödemelerde vergi istisnası devletçe verilen gündelik tutarları ile sınırlandırılmıştır. Buna göre, yeme ve yatma giderlerine istinaden nakden yapılan gündelikler, aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelik ya da devletçe verilen gündeliklerin en yüksek tutarı ile kıyaslanmalı ve aşan kısım ücret olarak değerlendirilmelidir. Ödenen gündeliklerin devletçe verilen gündelikleri aşmaması durumunda ise yapılan ödeme net kabul edilir ve brütleştirilerek üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.