Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2022 12:33 (Üye) Soru : 04.03.2016 tarihinde yayınlanan kurumlar vergisi genel tebliği (seri no:1)’nde değişik yapılması dair tebliğnde belirtilen (Seri No:9) nakti sermaye indirimle ilgili olarak sorum olacaktı. 1.000.000,00 Nakit sermaye artışıyla tescili ve sermaye ödemelerinin bankaya 2021 yılında yapan şirketin 2021 yılı kurumlar vergisi matrahı olmasına rağmen sermaye faiz indirimi (tamamını indirme imkanını var) işlemlerini 2021 ve 2022 yılı için yapmak istememektedir. Firma 2023 yılında nakti sermaye faiz indiriminin faydalanacaktır. yapmak istemektedir. Benim sorum 2021 ve 2022 tarihilerinde nakti sermaye faiz indirimi yapmayan firmanın 2023 yılında 1.000.000,00 tl için faiz indirimi yapabilir mi Yapabilirse şayet 2021 ve 2022 yıllarında yapılmayan Nakti sermaye faiz indirimleri dikkate alınacak mı. 2023 yılı ve takip eden yıllarda nakti sermaye faiz indirimi 1.000.000,00 tl tamamlana kadar mı yapılmalı mı Teşekkür ederim

Cevap : Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde ise söz konusu indirim uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca, indirim tutarının hesaplanmasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından, bu indirimden; ya 2021 yılı kurumlar Vergisi beyannamesinde ya da geçici vergi dönemlerinden sadece DÖRDÜNCÜ geçici vergilendirme dönemi itibarıyla yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. YUKARIDAKİ AÇIKLAMALAR GÖRE; 2021 YILINDA KAZANÇ YETERLİ İSE İNDİRİMİN KULLANILMASI GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDEYİZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.