Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.04.2022 15:41 (Üye) Soru : Merhaba, sorum transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye formu ile ilgilidir. dönem başı aktif 3 milyon, borçlar 5 milyon, öz kaynaklar (-) eksi 2 milyon, dönem içi 331 ortaklara borçlar hesabı en yüksek olduğu bakiye tutarı 700 bin dir. 1- transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye formu doldurulmalı mıdır? 2- öz kaynaklar eksi olduğundan formda (0) mı yazılmalı? (eksi yi sistem kabul etmiyor çünkü) 3- Örtülü sermaye kısmının haricinde, tranfer fiyatlandırma kısmında 700 binlik bu tutar ödünç para alımı şeklinde bildirilmeli midir? not: herhangi bir faiz veya kur farkı yoktur. Ayrıca farklı bir firma için şunu sormak istiyorum; 131 hesabı 500 bin borç bakiye vermektedir, bunun içinde ödünç para satımı şeklinde transfer fiyatlandırması formu verilmeli midir?(faiz hesaplaması yapılmadı) saygılar, teşekkürler.

Cevap : Burada rakamlar ve hesaplar üzerinden yorum yapılmaz. Olayın hukuki durumu hakkında bilgi verilir. Aşağıdaki bilgi notumuzu inceleyiniz. Örtülü sermaye: Örtülü sermaye Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinde ve KV Genel tebliğlerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Maddeye göre; Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun hesap döneminin başındaki öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar %50 oranında dikkate alınır. Belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortakların ilişkide bulunduğu kişiler için topluca dikkate alınır. İlişkili kişiler 12’nci maddenin uygulanmasında; ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az %10'unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu ifade eder. Kurumların Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören hisselerinin edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda en az %10 ortaklık payı aranır. Borcun doğrudan veya dolaylı olarak temin edilmesi Borcu kullanan kurumun, borcu ortaklık ilişkisi olan bir kurumun veya ortakları ile ilişkili bir başka kurumdan doğrudan temin etmemesi örtülü sermayenin mevcut olmayacağı anlamına gelmemektedir. Borcun, ortak veya ortakla ilişkili kişiden ancak üçüncü kişi üzerinden dolaylı olarak temin edilmesi durumunda da örtülü sermaye söz konusu olabilecektir. Dolaylı olarak temin edilen borçlanmalarda araya birden fazla kurumun girmesi borcun örtülü sermaye olarak kabul edilmesine engel teşkil etmemektedir. Borcun işletmede kullanılması gereği Örtülü sermayeden söz edilebilmesi için borcu alan kurumun bu borcu işletmenin genel ihtiyaçlarında veya yatırım harcamalarında kullanması gerekmektedir. Bu borcun aynı şartlarla diğer başka bir kuruma aktarılması halinde, işletmede kullanılan bir borçtan söz etmek mümkün olmayacak ve bu borçlanma nedeniyle örtülü sermaye oluşmayacaktır. Buna karşılık borcu kullanan kurumun aynı zamanda borç kullandığı ortak veya ortakla ilişkili kişiden alacağının olması durumunda örtülü sermayenin varlığının tespitinde bu kurumdan olan alacağın bu kuruma olan borca mahsup edilmesi söz konusu olmayacaktır. Borcun öz sermayenin üç katını aşması gereği Ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilip işletmede kullanılan borçların örtülü sermaye olarak kabul edilebilmesi için bu borçların hesap döneminin başındaki öz sermayenin üç katını aşması gerekmektedir. Dolayısıyla, ortak veya ortakla ilişkili kişilerden yapılan borçlanmalarda, bu kişilerden alınan borçların toplamının hesap dönemi başındaki öz sermayenin üç katı ile karşılaştırılması ve bu oranı aşan borç tutarlarının oranı aştıkları sürece ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.