Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2022 14:45 (Üye) Soru : Merhaba aşağıda sermaye artırım durumları hk birkaç sorum olacak .uygulama ve kanun maddesi olarak bilgi verirseniz çok memnun olurum. 1- 2021 yılı kurulmuş bir şirket örneğin Mayıs/2021 de kuruldu 500.000 TL sermayeli Bu firmanın Kurumlar vergisi indirimi var mı nasıl olur (hesap ve beyan etme ve kayıt işleri) 2-100.000 TL sermayeli şirketin Sermaye artırımı 500.000 'e çıkartıldı,durum nasıl olur? 3-100.000 TL sermaye 500.000 TL'ye çıkartıldı Bunu 100.000 Tl lik kısmı dağıtılmayan karda ,300.000 TL kısmı nakit artırıldığını varsayalım. Kurum vergisinde uygulaması nasıl olur? Hem uygulama-beyan etme ve de muhasebeleştirme işlemleri hakkında ivedi bilgi rica ederim Saygılarımla

Cevap : Burada rakamsal veriler ile çözümleme yapılmamaktadır. Konu ile ilgili Bilgi notu aşağıdadır. Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde ise söz konusu indirim uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca, indirim tutarının hesaplanmasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından, bu indirimden; 2021 yılı kurumlar Vergisi beyannamesinde ve/veya geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu çerçevede, 2021 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %24,52 oranı dikkate alınacaktır. Muhasebe uygulaması ve diğer konuları içren Makale Oda yayın organımız "Mali çözüm " dergisinin linki aşağıdadır. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/164malicozum/16.PDF Not Burada verilen yanıtlar isimsiz, ve oda numarası olmaksızın sisteme kayıt edilmekte ve web sayfasında paylaşılmaktadır. Bu neden ile sorunuzun sonundaki Telefon numaranız silinmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.