Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2022 15:37 (Üye) Soru : Merhaba; V.U.K. 535. Nolu tebliğde belirtilen E Belge kullanma zorunluluğu kapsamında, ” Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler” bölümü ile ilgili olarak, şirketimizin asıl çalışma konusu e ticaret olmayıp az miktarda da olsa ürün satışlarını aracı hizmet internet sitelerinden de ayda bir veya iki kez gerçekleştirmektedir. Bu bilgiler ışığında bu şirket yine de e belge zorunluluk kapsamına ve e deftere girer mi? Bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.

Cevap : Merhaba; VUK 535 sayılı genel tebliği kapsamında; MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde ve (4) numaralı bendinde yer alan “aracıları.” ibaresi “aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, (b) fıkrasında yer alan “mükelleflerin,” ibaresi “mükellefler ile ihtiyari olarak uygulamaya dahil olan mükelleflerin, birbirlerine” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “düzenleyecekleri” ibaresi “düzenlemeleri ve almaları gereken” şeklinde değiştirilmiştir. Yukarıdaki kriter kapsamında kalan mükellefler ilgili dönemler itibariyle e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçiş yapacağından, takip eden dönem başı itibariyle e-defter uygulamasına geçeceklerdir. iyi çalışmalar dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.