Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2022 11:45 (Üye) Soru : 1003 A muhtasar beyanname kapsamında 061 koddan temettü stopajı veriyoruz. Temettü alan kişiler arasında binlerce gerçek ve tüzel kişi var. Vergiye tabi işlemler bölümünde 061 koddan gayrisafi tutar ve kesilen gelir vergisi bilgisini girip beyannameyi yükledikten sonra sistem hata mesajı veriyor. Hata mesajında şunlar yazmaktadır: Ödemeler bölümündeki 061 nolu Gayri safi tutar alanları toplam bilgisi Vergiye tabi işlemler bölümündeki 061 nolu Ödemelerin Gayrisafi tutarı alanlarındaki toplam bilgisine eşit olmalıdır. Ödemeler kısmını binlerce temettü alan kişi ve şirketlerin bilgisini mi girmeliyiz ? Nasıl ilerlememiz gerekiyor ? Destek rica ederiz.

Cevap : Program hakkında GİB den destek alınız. Bizim beyanname formatı nın işleyişi hakkında bilgimiz yok. AŞAĞIDAKİ BİLGİ NOTUNDA BELİRTİLEN GERÇEK KİŞİLERE YAPILACAK Kar dağıtımında ; Brüt Kar payı üzerinde % 10 GV stopajı yapılır. Muhtasar beyannamede 061 kod ile beyan edilir. KURUMLAR Dağıtılacak Kar payından GV stopajı YAPILMAZ. BİLGİ NOTU : Kar Payları Üzerinden Kesinti (%10) Yapılacak Olanlar - Mevzuatımızda kar payları üzerinden yapılması gereken vergi kesintileriyle ilgili olarak gelir vergisi kanununun 94/6-b, kurumlar vergisi kanununun 15/2-3 ve 30/3 sayılı maddelerinde hükümler bulunmaktadır. Bu hükümlere göre tam mükellef kurumlar tarafından ; - Tam mükellef gerçek kişilere, - - Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, - - Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara, - - Dar mükellef gerçek kişilere, - - Dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde edenler hariç) - - Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır. - Kar payı dağıtımında kesinti yapmak bakımından kurum kazancının vergiden müstesna olup olmamasının önemi yoktur. Kesinti kar payının nakden veya hesaben ödendiği sırada yapılır. Hesaben ödeme deyimi kesintiye tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder. Tam mükellef kurumlarca Kar Payları Üzerinden Kesinti YAPILMAYACAK OLANLAR : - TAM MÜKELLEF KURUMLARA, - Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef KURUMLARA DAĞITILAN KAR PAYLARI ÜZERİNDEN STOPAJ YAPILMAYACAKTIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.