Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.04.2022 13:02 (Üye) Soru : şirket ortağının ortağı oldugu şirketin sgk prim borçları oldugundan dolayı yine şirket ortağının emekli maaşının yüzde 30 una sgk kesinti yapmıştır.bu yasal mıdır yapma hakkı varmıdır ve itiraz edebilirmiyiz?

Cevap : 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlerden farklı olarak 5510 sayılı Kanunun Primlerin ödenmesi başlıklı 88 inci maddesinin yirminci fıkrasında “Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla 5510 sayılı Kanunda yer alan bu hüküm nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarından şirket yöneticilerinin sorumluluğu konusundaki SGK uygulamaları 6183 sayılı Kanun hükümlerinden farklı uygulanmaktadır. Kurum uygulamalarında 5510 sayılı Kanun hükümleri yanında Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik ile 2011/53 sayılı İcra takip haciz ve satış işlemleri genelgesi gibi diğer alt mevzuat hükümleri dikkate alınmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.