Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.04.2022 10:18 (Üye) Soru : Serbest Meslek Mensuplarının ,belirli alıcılar( savcılık,cmk,danıştay,sosyal hizmetler gibi kurumlara düzenlediği serbest meslek makbuzlarında kdvden tevkif edilen tutarın geri iadesi mümkün müdür? Aynı şekilde örneğin yemek organizasyon firmalarının sosyal hizmetler gibi kamu kurumlarına düzenlediği faturalardaki tevkif kdvnin iadesi mümkün müdür?

Cevap : Kısmi Tevkifattan Doğan KDV İadelerine İlişkin GİB Yazısı 16/2/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1/3/2021 tarihinde yürürlüğe giren 35 Seri No.lu KDV Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi” başlıklı (I/C-2.1.5.) bölümünün “Genel Açıklamalar” başlıklı I/C-2.1.5.1.) alt bölümünde; “Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şarttır. Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde ise hakedişin harcama yetkilisince onaylanmış olması gerekir. Bunlara yapılan işlemlerde, ayrıca beyan ve ödeme aranmaz.” açıklamalarına yer verilmiştir. Kısmi tevkifattan doğan KDV iadelerinde tevkif edilen verginin ödenmiş olması şartını getiren Tebliğ düzenlemesi ile ilgili ortaya çıkan tereddütler konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı,Vergi Dairesi Başkanlıklarına yazmış olduğu 31/3/2021 tarih ve E.45423 sayılı yazı ile uygulamayı aşağıdaki şekilde belirlemiştir. a) 1/3/2021 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV iade talepleri için 1/3/2021 tarihinden önce standart iade talep dilekçelerinin verilmiş olması halinde alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır. b) İade taleplerine konu vergilendirme dönemleri 1/3/2021 tarihinden önce olsa dahi, kısmi tevkifat uygulamasından doğan iade talepleri için 1/3/2021 tarihinden sonra standart iade talep dilekçesi verilmesi durumunda, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranacaktır. c) 1/3/2021 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin yapılan iade/mahsup talebinin bir kısmının söz konusu tarihten önce gerçekleştirilmesi, 1/3/2021 tarihinden sonra aynı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak kalan kısmın iade/mahsubunun talep edilmesi durumunda alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır. d) Alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen tutarın, ilgili firmanın herhangi bir sebepten vergi alacağından mahsubu talep edilmiş ancak henüz mahsup işlemi gerçekleşmemiş olması durumunda, mahsuben iade işlemlerine ilişkin Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerin ibraz edilmesi suretiyle mahsuben iadeye hak kazanılması üzerine satıcının kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV iade taleplerinin başkaca bir olumsuzluk olmaması kaydıyla yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır. e) Alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen tutarın, yapılandırma kanunları veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil edilmiş olması durumunda satıcının kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV iade talepleri, ödeme şartına bakılmasızın genel esaslar çerçevesinde sonuçlandırılabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.