Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.05.2022 10:25 (Üye) Soru : Limited şirkette 4/a kapsamında çalışan kişi müdür atanabilir mi?(şirket ortaklığı yok) sadece çalışan

Cevap : Türk Ticaret Kanunu’nun 623. maddesine göre, “Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.” Madde metninden aşağıdaki sonuçları çıkarmak mümkündür; Limited şirkette bir veya birden fazla müdür olabilir. Müdür seçimi ortaklar arasından veya şirket dışından yapılabilir. Ancak mutlaka ortaklar içinden birinin de şirkette müdür sıfatını taşıması gerekir. Limited şirket eğer tek ortaklı bir limited şirketse, ortak olmayan biri şirket müdürü olarak atanacaksa tek ortağın da müdür olarak atanması gerekir. Tüm ortakların müdür sıfatını taşıması kabul edilebilir. Yönetim ve temsil konusu şirket sözleşmesinde düzenlenmelidir. Şirket müdürü bir gerçek kişi olabileceği gibi bir tüzel kişi de olabilir. Şayet bir tüzel kişi müdür olarak seçilmişse, tüzel kişi, bu görevi yerine getirmek üzere bir gerçek kişi belirleyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.