Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2022 14:34 (Üye) Soru : 17103 TE?V?KTEN YARARLANAN ????Y? 04 KODUYLA ??TEN ATARSAK YARARLANDI?IMIZ TE?V?K TUTARLARI B?ZDEN GER? ALINIRMI D?YE SORDUK SGK ?STED??N G?B? ?IKARAB?L?RS?N GER? ALINMAZ D?YOR S?ZE SORDU?UMUZDA 9 AY BEKLEMEDEN ??TEN ATARSAN GER? ALINIR DED?N?Z. 17103 ?LE 17256 TE?V?KLER? KARI?TIRMI? OLAB?L?RM?S?N?Z Cevap:Say?n, Ge?ici Madde 19- (Ek: 21/3/2018-7103/42 md.)(1)(2)(4) Kuruma kay?tl? i?sizler aras?ndan 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri aras?nda ?zel sekt?r i?verenlerince 5510 say?l? Kanunun 4 ?nc? maddesinin birinci f?kras?n?n (a) bendi kapsam?nda i?e al?nanlar?n; i?e girdikleri aydan ?nceki ?? ayl?k s?rede toplam on g?nden fazla 5510 say?l? Kanunun 4 ?nc? maddesinin birinci f?kras?n?n (a) ve (c) bentleri kapsam?nda Sosyal G?venlik Kurumuna bildirilmemi? olmalar? ve iste?e ba?l? sigortal?l?k hari? 5510 say?l? Kanunun 4 ?nc? maddesinin birinci f?kras?n?n (b) bendi kapsam?nda sigortal? olmamalar?, i?e al?nd?klar? y?ldan bir ?nceki takvim y?l?nda i?e al?nd?klar? i?yerinden bildirilen ayl?k prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortal? say?s?n?n ortalamas?na ilave olmalar? kayd?yla, i?yerinin imalat veya bili?im sekt?r?nde faaliyet g?stermesi halinde ilgili d?neme ait g?nl?k br?t asgar? ?cretin sigortal?n?n prim ?deme g?n say?s?yla ?arp?m? sonucu bulunacak tutar? ge?memek ?zere, sigortal?n?n 5510 say?l? Kanunun 82 nci maddesi uyar?nca belirlenen prime esas kazan?lar? ?zerinden hesaplanan sigortal? ve i?veren hissesi primlerinin tamam? tutar?nda; i?yerinin di?er sekt?rlerde faaliyet g?stermesi halinde sigortal?n?n 5510 say?l? Kanunun 82 nci maddesi uyar?nca belirlenen prime esas kazan? alt s?n?r? ?zerinden hesaplanan sigortal? ve i?veren hissesi primlerinin tamam? tutar?nda, her ay bu i?verenlerin Sosyal G?venlik Kurumuna ?deyecekleri t?m primlerden mahsup edilmek suretiyle i?verene prim deste?i sa?lan?r ve destek tutar? Fondan kar??lan?r. Bu maddede belirtilen ?artlar?n sa?lanmas? kayd?yla ikinci f?krada belirtilen yararlanma s?resini a?mamak ?zere, destekten yararlan?lm?? olan sigortal?n?n destek s?resini tamamlamadan i?ten ayr?l?p yeniden i?e ba?lamas? halinde, s?z konusu sigortal?dan dolay? yeniden i?e ba?lad??? tarihteki durumu dikkate al?narak ikinci f?krada belirtilen s?relerden kalan s?re kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir. Bilgilerinize rica olunur. Dan??ma birimi BEN NE SORUYORUM SİZ NE CEVAP VERİYOSUNUZ DEMOGOJİ OLSUN DİYE UZUN UZUN SAÇMA CEVAPLAR VERİYOSUNUZ BİLMİYORSANIZ BİLMİYORUZ DİYECEKSİNİZ

Cevap : Destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.