Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.06.2022 16:00 (Üye) Soru : Merhaba tarafımıza 2022 yılında fuara katıldık.Fuar için tarafımıza tevkifatlı fatura mı düzenlenmesi gerekiyor.

Cevap : Belirlenmiş alıcılar listesinde iseniz; konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmetler KDV tevkifatı kapsamındadır.Oran 5/10 Aşağıdaki listede belirtilen mükellef ve kurumlara yapılacak Hizmet için KDV tevkifaı yapılır Liste dışındaki mükelleflere yapılan hizmet için kDV tevkifatı yapılmaz. BELİRLENMİŞ ALICILAR (SAYILANLAR) LİSTESİ) - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, --Sigorta ve reasürans şirketleri --Sendikalar ve üst kuruluşları --Vakıf üniversiteleri, --Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - ---- --Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, --Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler --Kalkınma ve Yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.