Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.06.2022 15:23 (Üye) Soru : Merhaba.. 4 kişiden oluşan Anonim Şirket pay sahipleri bir bedel karşılığı paylarının tamamını devredecektir. Vergisel açıdan yükümlülüğü var mıdır? Teşekkür ederim..

Cevap : ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVİRLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ VEYA İLMÜHABER OLDUĞU DURUMLARDA VERGİLENDİRME: Hisse Senedi Bastırılmışsa: İki yıldan fazla süre ile elde tutulan hisse senetlerinin, elden çıkartılmasından doğan kazanç, tutarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi değildir. Geçici İlmühaber Bastırılmışsa: İlmühaberler de hisse senedi olarak kabul ediliyor (Bkz. 232 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). Bu nedenle, ilmühaberlerin elden çıkartılması da hisse senetlerinin elden çıkartılması gibi değerlendirilecektir. (İlmühaber örneği için ilgili sayfaya bakınız.) Borsa İstanbul da işlem gören A.Ş. hisselerinin Gerçek Kişilerce alım-satımından elde edilen kazançlar Yıllık Gelir Vergisi beyanına ve Gelir Vergisi stopajına da tabi değildir.(GVK Geçici Madde 67) HİSSE SENEDİ VEYA İLMÜHABER OLMADIĞI DURUMLARDA VERGİLENDİRME: Anonim şirket ortağı, hissesini kaç yıl sonra ve kime satarsa satsın, bundan doğan kazanç “Değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulur. (GVK Mük. Md. 80/4). Kazancın hesaplanmasında, hissenin iktisap (edinme) bedeli endekslemeye tabi tutulur ve elde edilen kazançtan istisna düşülür. (Endeksleme sistemi ve hesaplaması için Web sayfamız da bulunan Mali Rehberin Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi bölümündedir.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.