Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.06.2022 15:49 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Şahıs , Ltd Şti , A.Ş firmaları yapmış olduğu yemek giderleri için (YAZAR KASA FİŞİ) alıyorlar. Bu fişlerin özellikle işlenmeyeceğini bildirmemize rağmen uygulayan firmalardan duyarak sorun çıkarmaktalar. Bu konu hakkında nasıl bir yol izlenmeli. Kesinlikle işlenmemesi gerektiği konusu ile ilgili kanun metni paylaşabilir misiniz ?

Cevap : Perakende satış vesikası ve ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) fişleri, gerek günlük yaşantımızın gerekse ticari hayatın, önemli bir parçası. Normal koşullar altında satılan mal veya hizmet bedelinin 2.000 lirayı geçmesi halinde,“fatura” düzenlenmesi zorunludur. Ancak, bu tutarın altında kalan mal ve hizmetler için perakende satış vesikası düzenlenebilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiş olup, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde ise safi kazancın tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmıştır. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için; giderin yapılmasıyla gelirin elde edilmesi veya idamesi arasında doğrudan ve açık bir ilişkinin var olması, giderin keyfi olmaması yani gelirin elde edilmesi için mecburi olarak yapılması ve yapılan gider karşılığında sabit kıymet iktisap edilmemiş olması gerekir. Ayrıca söz konusu giderlerin Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tevsik edici belgelere dayanması (fatura, fatura yerine geçen vesikalar gibi) ve yasal kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir. Buna göre, işletmenin faaliyeti ile ilgili olarak acil ve küçük miktarlarda yapılan mal ve hizmet alımı (kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi, ampul, pil, tüp gaz alımları vb. şirket personelinin tüketimi için yapılan gıda harcamalarının 68 Seri No.lu KDV Mükellefiyetlerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları İle İlgili Genel Tebliği uyarınca, akaryakıt pompalarının bağlı bulunduğu ödeme kaydedici cihazların verdiği fişler kurum kazancının elde edilmesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tevsik edici belgelere dayanmış olması şartıyla kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. işletmenizin tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genel giderleri ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik etmesi ve bu belgelerde yer alan katma değer vergisini indirim konusu yapması mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan katma değer vergisi de indirim konusu yapılamayacaktır.. işletmenin faaliyeti ile ilgili olarak, acil ve küçük miktarlarda yapılan mal ve hizmet alımı (kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi, şirket personelinin tüketimi için yapılan gıda harcamalarının) ve akaryakıt giderlerinin kazancın elde edilmesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması ve yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması, Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince, tevsik edici belgelere dayanmış olması koşuluyla, kurum kazancının tespitinde “gider olarak” gözönüne alınması mümkündür. Söz konusu giderlerle ilgili KDV’ler de indirim konusu yapılabilecektir. Ancak KDV indirimi, bunların dışındaki belgeler için söz konusu olmayacaktır. Örneğin iş seyahatlerindeki yeme, içme harcamaları , işletmede tüketilen veya dışarıda yenilen yemekler karşılığı alınan yazar kasa fişleri gider yazılamayacak, KDV’si de indirilemeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.