Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.06.2022 12:03 (Üye) Soru : Merhaba. Yurtiçindeki döviz cinsinden paranın varlık barışından yararlandılması için süreç nasıl gerçekleşmekte? İlk olarak varlık barışı bildiriminde bulunulup sonra mı paranın bankaya yatırılması gerekiyor? Yoksa para bankaya yatırıldıktan sonra mı bildirimde bulunuluyor? Bankaya yatırılırken ayrı bir hesap mı açılıyor yoksa var olan bir IBAN hesabına yatırılması yeterlli midir? Son olarak bildirimde bulunurken döviz cinsinden paranın TL karşılığı hangi kura göre alınacak? Teşekkürler.

Cevap : Varlık Barışı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına almalarına yönelik imkân sağlamaktadır. Varlık Barışı kapsamına, kanuni defterlerde yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar girmektedir. Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları bulunan mükellefler yararlanabileceklerdir. Yurt içi varlıklara ilişkin düzenlemeden yararlanabilme şartları şöyledir; • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, • Yurt içinde bulunan varlıkların 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması, • Yurt içinde bulunan varlıkların 30.06.2022 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi, gerekmektedir. Yurt içi varlıklar nedeniyle herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Ayrıca Varlık Barışından yararlananlar hakkında; • Bildirilen varlıklar nedeniyle mükelleflere vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. • Bildirilen varlıklar nedeniyle gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi şirketler açısından da dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Yurt içinde bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecektir. Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıkları ile yatırım yapabilecekleri gibi sermaye olarak da kullanabileceklerdir. İstenilmesi halinde şirketlere konulan bu varlıklar serbestçe işletmeden çekilebilecektir. Söz konusu varlıklar gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı vergi alınmayacaktır. Yurt içinde sahip olunan varlıkların bildirilmesinde izlenecek yöntem şöyledir; • Bildirime konu varlıkların taşınmaz dışındakilerin gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir. Varlıkların banka veya aracı kurumlara yatırılarak ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. • Yurt içinde bulunan 17.11.2020 tarihi itibarıyla defter kayıtlarında yer almayan varlıkların, bildirim formu ile (TL) değeri üzerinden 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilmesi gerekmektedir. • Bu bildirimlerin elektronik ortamda verilmesi mümkündür. Yurt içinde bulunan bu varlıkların gelir ya da kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirimi, 1 seri no.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ekinde yer alan Ek-2 Formu ile yapılacaktır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu kapsamdaki bildirimlerini bağlı bulundukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Yurt içinde bulunan varlıkların başvurusunda; • Taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince öncelikli olarak banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, bildirime konu kıymetlerin banka veya aracı kurumlara yatırılarak varlıklarının ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsiki şarttır. • Daha sonra yurt içinde bulunan ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği 17.11.2020 tarihi itibarıyla defter kayıtlarında yer almayan varlıkların, (TL) değeri üzerinden 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilmesi gerekmektedir. Düzenleme kapsamındaki varlıkların, mükellefler tarafından matbu bir bildirim formu ile bağlı bulundukları vergi dairesine bildirilmesi esastır. • Bu bildirimlerin elektronik ortamda verilmesi mümkündür. Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunan mükellefler bu bildirimleri de elektronik ortamda vereceklerdir. Bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, uygulama hükümlerinden faydalanılabilir. Varlıklar ile ilgili Beyanname verilmeden önce Bankaya para yatrırılır. Bankada yapılacak işlemler konusunda bilgim sahibi değiliz. Uygulanacak Kur MB Döviz alış kuru dikkate alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.