Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.07.2022 18:09 (Üye) Soru : kdv mükellefiyeti bulunmayan sigorta acentesi olan limited şirket mükellefimiz aktifinde kayıtlı bulunan hususi binek aracını satmıştır. bu araç için e-arşiv fatura düzenlemesi gerekmekte midir? düzenleyecekse faturada kdv göstermesi gerekir mi?

Cevap : Sigorta firmaları SİGORTACILIK FAALİYETİ DIŞINDAKİ işlemleri için fatura kullanmak ve kdv tahsil etmek zorundadır. Türkiye’de ticari faaliyet kapsamında gerçekleştirilen mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinin konusuna girmektedir. Buna göre sigorta acentelerinin sunmuş olduğu aracılık hizmeti KDV’nin konusuna dahildir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-e maddesi uyarınca sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri KDV’den istisnadır. Kanun hükmüne göre sigorta acentelerinin yalnızca sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri KDV’den istisnadır. Sigorta acentelerinin diğer işlemleri KDV’ye tabidir. Konu ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Genel Tebliği’nin 4.5.2. bölümünde aşağıdaki hükme yer verilmiştir. “…faaliyetleri Kanunun (17/4-e) maddesi uyarınca KDV’den müstesna olan sigorta aracıları (sigorta acentesi ve brokerler) tarafından işletmelerine ait taşınır ve taşınmazların teslimi ve sigorta muamelelerine ilişkin olanlar dışındaki hizmetleri KDV’ye tabidir. Bu nedenle, sözü edilen sigorta aracılarının istisna kapsamına girmeyen KDV’ye tabi arızi işlemlerinin bulunması halinde, bu işlemler sadece işlemin gerçekleştiği dönem için bir defaya mahsus olarak verilecek 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilir.” Gelir İdaresi Başkanlığı sigorta acentelerinin araç alım satımı ile ilgili olarak vermiş olduğu 19.01.2012 tarihli ve .07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-176 sayılı özelgesinde özetle aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. “ Bu açıklamalar çerçevesinde sigorta aracılık hizmeti veren Şirketinizce; – KDV ye tabi faaliyetiniz bulunmadığı müddetçe KDV beyannamesi verilmeyecektir. -Faaliyetinizde kullanmak üzere satın alacağınız ticari araca ait yüklenilen KDV indirim konusu yapılmayacak, söz konusu vergi işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır. – Söz konusu aracın ileride satışa konu edilmesi halinde ise satış işlemi KDV ye tabi olacak ve hesaplanan KDV işlemin gerçekleştiği dönem için bir defaya mahsus verilecek olan 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir.” Sigorta acenteleri mal ve hizmet alımlarında ödemiş oldukları KDV’yi işlemin mahiyetine göre göre gider veya maliyet olarak dikkate alabilecekler ancak KDV’ye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplayacakları KDV’den indiremeyeceklerdir. Sigorta şirketleri tarafından sigorta acentesine ödenen komisyonun diğer sigorta aracılarına veya tali acentelere aktarılması işlemi KDV Kanununun 17/4-e maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır.(14.04.2014 tarihli ve 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1002 sayılı özelge)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.