Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.08.2022 12:20 (Üye) Soru : MERHABA. AYLIK BRÜT 8.000 TL ÜCRETİ OLAN PERSONELİN, OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 638 TL OLAN ASGARİ ÜCRET GV. İSTİSNASI 2022 TEMMUZ AYI BORDRO YAPILIRKEN 825 OLARAK UYGULANACAK OLARAK BİLİYORUM, BU KONU HAKKINDA BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ. TŞK

Cevap : Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına 7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki bent eklenmiştir. “18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)” Ayrıca 7349 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar’ ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır.) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir. Yapılan bu düzenlemeler ile 01.01.2022 tarihinden itibaren asgari ücret gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre 193 sayılı GVK’nun 23/18 maddesin yazılı “Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin” ibaresini dikkate aldığımızda 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret üzerinden aylık 5.500,35 TL vergiden istisna olacaktır. Ocak-Haziran 2022 dönemindeki altı aylık sürede aylık 4.253,40 TL’den toplam 25.520,40 TL vergiden istisna edilen tutar olarak hesaplanırken, Temmuz-Aralık 2022 dönemindeki altı aylık sürede aylık 5.500,35 TL’den toplam 33.005,10 TL vergiden istisna edilen tutar olarak hesaplanırken bu tutar 2022 yılı genelinde 58.522,50 TL tutara ulaşmaktadır. GVK 103 madde yer alan tarifeye göre istisna edilen tutar üzerinden vazgeçilen yıllık gelir vergisi tutarı 10.104,50 TL , 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre istisna edilen tutar üzerinden vazgeçilen yıllık damga vergisi tutarı 444,18 TL olmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.