Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2022 13:19 (Üye) Soru : 2022 yeni asgari düzenlemeye göre asgari ücret kadar gelri vergisi kesintisi yapılmayacaktır fakat emekli olup asgari ücret alan görevi kapıcı olan bir çalışanın bordrosunda %7,5 sgk primi kesilip bunun üzerinden %15 gelir vergisi kesilmektedir emekli olup asgari ücret ile çalışanların gelir vergisi kesintisi ile ilgili bir istisnası varmıdır ?

Cevap : 193 sayılı GVK’nun 23/18 maddesin yazılı “Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin” ibaresini dikkate aldığımızda 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret üzerinden aylık 5.500,35 TL vergiden istisna olacaktır. Gelir Vergisi Kanunu'nda vergi istisnaları ile ilgili hükümler 23. maddede yer alıyor. Bu maddeye göre kapıcı ücreti gelir vergisi istisnaları arasında bulunuyor. Konuya ilişkin uygulamanın ayrıntısı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılmış olup, söz konusu Tebliğde de emekli ücretlinin net ücretinin hesaplanmasıyla ilgili olarak; “193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yapılan düzenleme ile getirilen istisna, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri ile sınırlı olup, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi sigortalı olarak sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle yeniden çalışmaya başlayan hizmet erbabının ödeyeceği sosyal güvenlik destek primi işçi payının % 7,5 olması istisna tutarını değiştirmeyecektir.” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.