Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.09.2022 10:57 (Üye) Soru : İyi Günler, SMMM olma şartlarını mail atarsanız sevinirim. Uzman öğretmenlik için yüksek lisanslıları sınavsız kabul ediyorlar. SMMM belgesi olanları da kabul edilmesi için dava açmayı planlıyorum. teşekkür ederim.

Cevap : SMMM olmanın şartları 3568 Sayılı kanun 4.ve 5.maddelerinde sayılmıştır. Genel Şartlar Madde 4 Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır: a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır). b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak. c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. d) (5786 sayılı Kanunun 2'nci maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008)(*)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (Anayasa Mahkemesi’nin 15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18.05.2011 tarih ve E:2008/80, K:2011/81 sayılı Kararı ile iptal edilen ibare, Yürürlük: 15.12.2012)(**) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak. f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak. Serbest Muhasebeci Malî Müşavir Olabilmenin Özel Şartları Madde 5 A) Serbest muhasebeci malî müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır. a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak. b) (5786 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) En az üç yıl staj yapmış olmak.(*) c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak. (5786 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz. (**) d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.