Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.09.2022 11:45 (Üye) Soru : Merhaba, Maaş hesabındaki yasal süre olan 30 gün / 225 Saat çalışma süresinden hareketle söz gelimi personelin puantaj kaydı (Yasal izin süreleri dahil 30 gün 217 saat) çalıştığı düşünülürse aradaki 8 saatlik eksik çalışma süresi nedeniyle ücret kesintisi uygulanması durumunda muhasebe kaydının şu şekilde yapılması doğru olur mu? 30 gün mesai sebebiyle brüt; 770 6.471,00 770 1.132,43 360 - 361 2.103,08 335 5.332,30 (Tam çalışma net 5.500,35 TL) 649 168,05 (eksik çalışma kesintisi) değerlendirmeniz ve görüşünüzü paylaşarak yol gösterici olmanızı rica ederim. *Durum anlaşılabilir olması adına asgari ücret ile örneklendirilmiştir.

Cevap : Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Aksine karar verilmedikçe bu süre çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Buna göre haftanın 6 günü çalışılan yerlerde günlük çalışma süresi 7,5 saattir. SSK işlemlerinde ay 30 gün olarak kabul edilir ve buradan aylık çalışma süresini 30×7.5=225 saat olarak hesaplarız. eğer işçi ay bazında 8 saat eksik çalışmışşsa nedeni ile eksik gün bildirimi yapılarak işçinin de yazılı onayı alınmalıdır. İş sözleşmesinde işçinin çalışma niteliği belirtilmiş olup gelmediği gün eksik gün bildirimiyle düzenlenmelidir. ücret kesintisi deiğil çalışılan gün bildirimi yapılarak yevmiye maddesi düzenlenmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.