Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.09.2022 09:17 (Üye) Soru : Merhaba,Anonim şirketin kurucu ortağı olan ve yönetim kurulu üyesi olmayan ortağı aynı şirkette(ortak olduğu AŞ.) sigortalı 4a kapsamında çalışabilirmi? Yani kurucu ortak olduğu AŞ de sigortalı(4a) lı olarak çalışabilirmi? (YK üyesi olmadan) Teşekkür ederim.

Cevap : 5510 sayılı Kanun’un zorunlu sigortalılık statülerini düzenleyen 4’üncü maddesinde “hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar” 4/a kapsamında, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ise 4/b kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Ancak; 10. Hukuk Dairesi 2006/5359 E.N, 2006/11340 K. sayılı kararında; “…Bağımlılık ise her an ve durumda çalışanı denetleme veya buyruğuna göre edimini yaptırma olanağını işverene tanıyan, çalışanın edimi ile ilgili buyruklar dışında çalışma olanağı bulamayacağı nitelikte bir bağımlılıktır”. Bu anlamda, içtihatta, bağımlılık unsuru işverenin çalışanı her an denetleme ve buyruğuna göre edimi yaptırması, çalışanın da işverenin talimatlarına göre hareket etmesi olarak tanımlanmaktadır. Vekâlet sözleşmesi ise 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. Öğretide, ücretin vekâlet sözleşmesinin zorunlu bir unsuru olmadığı, ayrıca vekilin, hizmet sözleşmesinin aksine, işçi gibi yer ve zaman bakımından işini gördüğü kişiye bağımlı olmadığı görüşü hâkimdir. Bu anlamda öğretide hâkim görüş, Türk Ticaret Kanunu’nun “Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.” hükmü uyarınca yönetim kurulunun şirketi yönetmek ve temsil etmek ile görevli olduğu, dolayısıyla yönetim kurulu üyesi ile şirket tüzel kişiliği arasında vekâlet sözleşmesinin bulunduğu yönündedir. Bir diğer ifade ile yönetim kurulu üyeleri, şirket tüzel kişiliğinin kanuni temsilcileridir ve yönetim kurulu üyeleri ile şirket tüzel kişiliği arasındaki hukuki ilişki vekâlet sözleşmesine dayanır. Bu anlamda, öğretide, yönetim kurulu üyelerinin Ticaret Kanunu’ndan doğan ve kendilerine tevdi edilen görevleri yapmaları halinde, şirket tüzel kişiliği ile aralarında vekâlet akdine dayanan bir ilişki olduğundan, sadece yönetim kurulu üyeliği sıfatları nedeniyle 4/a sigortalısı statüsünde değerlendirilemeyecekleri, dahası, söz konusu kişilerin sigortalı sayılmaması gerektiği görüşü hâkimdir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, anonim şirkete ortak olmayan yönetim kurulu üyelerinin, bu görevlerinin yanında şirket içerisinde hizmet akdine bağlı olarak çalıştırılmayı gerektiren bir görev üstlenmeleri halinde, bu kişiler 4/a kapsamında sigortalı sayılabileceklerdir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.