Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.09.2022 12:51 (Üye) Soru : MERHABA, 2022 Eurobondlardan elde edilen beyan sınırı 70.000 TL ise elde edilen gelir 71.000 TL ise 70.000 tl istisna kalkıyor ve 71.000 tl nin tamamından gelir vergisi ödeniyor. bilgi verebilirmisiniz. tşk

Cevap : Aşağıdaki bilgi notumuzu inceleyiniz. 2022 YILIN DA EUROBONDLARDAN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ: Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri GVK’nın 75.maddesi uyarınca, “Menkul Sermaye İradı” olarak değerlendirilmekte olup, faiz ya da kupon gelirleri, “yüzde sıfır” oranında stopaja tabidir. (GVK Md.94/7-a).Yani, faiz geliri üzerinden stopaj yapılmamaktadır. Eurobondlardan elde edilen faiz geliri 2022 yılı için 70.000,00 TL’yi aşıyorsa yıllık olarak beyanda bulunulması gerekmekte, şayet faiz geliri bu tutardan düşükse, herhangi bir beyanda bulunulmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca, beyan haddinin aşılıp aşılmadığının tespitinde, beyana tabi diğer gelir unsurlarının var olup olmadığı önemlidir. Eurobondlardan elde edilen faiz geliri haricinde, kar payı, temettü, işyeri kirası gibi diğer gelir unsurları mevcutsa ve bu gelirlerin toplamı 70.000,00 TL’yi aşıyorsa, elde edilen gelirin tamamının beyan edilmesi ve yüzde 15 ila 40 arasında değişen oranlı gelir vergisi ödenmesi gerekmektedir. Örneğin, işyeri kira geliriniz 30.000,00 TL, eurobond faiz geliriniz 47.000,00 TL ise iki gelirin toplamı olan 77.000,00 TL’nin tamamı üzerinden beyanda bulunulması gerekiyor. Ancak, dar mükelleflerde ayrıcalıklı bir durum söz konusu. Yani, Türkiye’de bir takvim yılında 6 ay yada daha az sürede bulunan kişilerin eurobondlar üzerinden elde ettikleri faiz gelirleri için tutarı ne olursa olsun beyan yada bildirimde bulunmalarına gerek bulunmuyor. Üstelik, stopaj oranı da “yüzde sıfır”. Şirketler açısından ise, faiz veya kupon gelirleri stopaja tabi olmamakla birlikte kurumlar vergisine tabi. Öte yandan, eurobondların faiz gelirleri tahsil edildikleri tarih itibariyle TCMB döviz alış kuru ile TL’ye dönüştürülerek vergilendirilecek olup, kur farklarının ise vergiye tabi olmayacağını hatırlatmak isteriz. EUROBONDLARIN ALIM-SATIMININ VERGİLENDİRMESİ: 2022 Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80.maddesine göre, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar “değer artış kazancı” olarak vergilendirilmektedir. Eurobondların alım-satım kazancı da faiz gelirinde olduğu gibi stopaja tabi değildir. Ayrıca, alım-satım kazancında “yıllık beyan sınırı” uygulaması söz konusu değildir. Yani, satış sonrası oluşan kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilmesi gerekiyor. Bu noktada, tam mükellef olan gerçek kişiler açısından vergilendirmeye esas alınacak olan kazancın tespiti oldukça önemli. Eurobondun elden çıkarılması karşılığında alınan paranın önce TL’ye çevrilmesi (130 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) gerekiyor. Daha sonra, enflasyondan kaynaklanan fiktif kazancın vergilendirilmesinin önüne geçebilmek adına maliyet bedeline endeksleme yapılması gerekiyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.